Stadgar

FÖR BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB

Antagna vid konstituerande sammanträde den 11 november 1949.

Kompletterade och reviderade vid sammanträden den 10 nov och 7 dec 1950, 14 sept och 12 okt 1951, 13 mars och 10 april 1953, 13 okt, 10 nov och 8 dec 1961, 14 maj och 10 sept 1965, 12 sept och 10 okt 1969, 10 nov och 8 dec 1972, 12 okt och 9 nov 1973, 13 okt och 18 nov 1977, 13 jan och 10 febr 1978, 11 april och 10 okt 1980, 14 okt och 11 nov 1983, 16 mars och 13 april 1984, 14 nov och 15 dec 1986, 16 sept och 14 okt 1988, 8 febr och 8 mars 2002, 9 sept och 14 okt 2005.

§1. Klubbens namn är ”Borås Industri-och Handelsklubb” och dess ändamål är att befrämja umgänge och meningsutbyte mellan representanter i ledande ställning för näringslivet i Borås med omnejd samt att genom en kvalificerad föredragsverksamhet öka medlemmarnas kunskaper inom viktiga områden av näringsliv och samhälle.

§2. Till medlem av klubben kan antagas välrenommerad representant för Borås och Sjuhärads näringsliv.

§3. Om medlem inte längre uppfyller villkoren enligt § 2 upphör medlemskapet.

Medlem, som på grund av pensionering eller annan orsak icke längre kvarstår i tjänst, även som medlem, som avflyttat från orten, äger dock rätt att kvarstå i klubben så länge stadgarnas villkor i övrigt uppfylles.

§4. Klubben väljer årligen ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare. Ordförande är tillika ordförande i nämnden.

Klubben väljer därjämte sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Nämnden kan inom sig utse arbetsutskott. Två revisorer och en revisorssuppleant utses årligen. En av revisorerna skall vara auktoriserad.

40

§5. Ordinarie ledamöter i nämnden utses för en tid av tre år. Ordinarie ledamot kan tillhöra nämnden sammanlagt högst två treårsperioder i följd. Ledamot, som avgått ur nämnden, kan åter inväljas efter två år.

Suppleanter väljes för en tid av ett år.

Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång sker kompletteringsval för den återstående tiden.

§6. Hedersutnämnande kan ske på förslag av enhällig nämnd genom beslut vid klubbsammanträde. Hedersutnämnd person erlägger icke årsavgift.

§7. Nämnden företräder klubben, verkställer inval samt fattar, då klubben ej är samlad, beslut i klub- bens angelägenheter.

Nämnden kan inom sig varje år välja biträdande skattmästare, biträdande klubbmästare och biträ- dande sekreterare.

Nämnden är beslutför då minst fem ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut gäller den mening som de flesta biträder. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§8. Före den 15 februari varje år skall räkenskaper för föregående kalenderår vara avslutade och avlämnade till revisorerna.

§9. Ansökan om inträde i klubben skall göras skriftligen på av nämnden fastställd medlemsansöknings- handling. Inval sker genom omröstning vid nämndens sammanträden.

§10. Det åligger nämnden att med hänsyn till omständigheterna fastställa lämpligt medlemstal.

§11. Medlems uteslutning ur klubben, vilken fråga nämnden äger på eget initiativ eller på skriftligt förslag av klubbmedlem upptaga, sker, därest på nämndens sammanträde minst sex röster avgivits för uteslutande.

Medlem, som trots anmodan av skattmästaren ej betalt årsavgift före kalenderårets slut, anses ha begärt utträde ur klubben.

41

§12. Klubbens ordinarie sammanträden äger vanligen rum andra helgfria fredagen i varje månad, med undantag av juni, juli och augusti, på tid och ställe som av nämnden kungöres.

Nämnden äger rätt att utlysa extra sammanträde när den så finner lämpligt.

Vid marssammanträdet, tillika årsmöte, skall revisorernas berättelse framläggas samt beslutas om ansvarsfrihet för nämnden.

Vid decembersammanträdet verkställes val av ledamöter och suppleanter till nämnden samt av revisorer och revisorsuppleant. Dessutom väljer klubben en valberedning.

Vid klubbens sammanträde utövas ordförandeskapet av ordföranden eller i hans frånvaro av någon av nämndens ledamöter. Beslut fattas med enkel röstövervikt, vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten skiljer.

På klubbsammanträde väckt fråga skall hänskjutas till nämnden för beredning till nästa samman- träde, om förslag härom framställes av medlem.

§13. Medlem kan till sammanträde inbjuda gäst om annat ej framgår av kallelsen.

§14. Inträdes-och årsavgift erlägges med det belopp som fastställes av klubbens årsmöte.

§15. Fråga om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning må väckas av nämnden, så ock av medlem inom klubben, såframt minst tio medlemmar till sekreteraren avgivit skriftligt förslag. Över sådant av medlemmar väckt förslag skall nämnden för klubben avgiva skriftligt utlåtande.

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av klubben och disponering av ev tillgångar vare ej giltigt med mindre än att beslut fattas på två efter varandra följande ordinarie klubbsammanträden.

Vid klubbens upplösning skall klubbens tillgångar överlämnas till allmännyttigt ändamål inom industri eller handel i Borås.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.