Tomas Brunegård

Tomas Brunegård, koncernchef Stampen-gruppen

Brunegård inleder sitt anförande med att tala om att det är kul att vara i Borås och att det finns många bland åhörarna som han haft kontakt med i olika faser under sitt liv. Han fortsätter genom att konstatera att tiderna förändras och vi med dem. Han tycker att detta särskilt gäller Västsverige som ju är inne i en jätteförändring just nu. När det inte är fordonsindustrin som nu har det varit t.ex textilindustrin som har en kris och innebär en stor förändring. – Vi måste lära oss leva med detta, säger han och menar att det också gäller mediebranschen.
Han berättar kort om sin bakgrund som började inom industrin och sedan gick via snabbmat till media. Idag är han VD för Stampengruppen och innehar utöver det flera styrelseuppdrag i branschorganisationer såväl nationellt som internationellt.
Att vara VD på en tidning innebär att man har ansvaret men ändå har inflytande över innehållet, berättar Brunegård och ger ett antal exempel på dramatiska mediehändelser. Men som VD handlar det för honom precis som i alla andra bolag att hålla ihop en kommersiell verksamhet.
Medievärlden fragmenteras
Han beskriver mediemarknaden som en marknad i stor förändring, men inte som en minskande marknad. Mediekonsumenten konsumerar allt mer men den blir allt mer fragmenterad. – Det har sagt tidigare att tidningarna dör, säger han. Det gjordes när biograferna kom och när TV kom. Sveriges befolkning är ett av världens mest tidningstäta befolkning. 72 % av svenskarna läser en tidning varje dag motsvarade siffra i USA är 30 %.
För att exemplifiera fragmenteringen talar han om ungdomar som sitter vid teven, har datorn på och använder mobilen samtidigt. – Att vara här och nu har fått en helt ny innebörd, menar Tomas. Det handlar om att hela tiden finnas tillgänglig, att till exempel finnas på MSN.
Brunegård vill ändra bilden av att tidningsbranschen håller på att dö och påpekar att det är en mycket lönsam bransch. Han jämför genomsnittlig livslängd på svenska bolag som är 50 år med tidningsbranschens 112 år. Han menar att orsaken är stabila ägarstrukturer och solida affärsmodeller med stiftelser eller familjer som ägare. Verksamheterna sköts stabilt långsiktigt i motsatts till den anglosaxiska världen där finansiella aktörer är involverade.
Tidningarna tappar dock marknad till andra medier och några har försvunnit, men att en konsolidering sker i en gammal bransch är naturligt, fortsätter han. Han ser därför utmaningarna som gigantiska, det handlar om att få 80 % av befolkningen att komma tillbaka varje dag.
Internet föds och förändrar för alltid tillvaron för tidningarna.
Internet har ändrat förutsättningar för alltid för massmedierna. Tomas Brunegård menar att fundamentet ligger i vem som klarar av att ta hand om pengarna i dessa medier. Fler och fler siter finansieras nu av annonsintäkter. Annonsintäkterna för Internet har nu passerat TV i Sverige. Det är det första landet detta sker. Tidningarna är dock fortfarande ledande. Den massiva lågkonjunkturen har inneburit en extrem förändring med stora prisfall.
Fyra faktorer som ändrar spelplanen
Tomas ser fyra faktorer som förändrar spelplanen för dem. Som den första anger han de globala aktörer som fullständigt förändrat spelplanen. Förr var man marknadsledande om man han ägde tidningspressarna, idag ser det helt annorlunda ut. Han tar Google som ett exempel. De är idag ett av värden högst värderade bolag och har en fantastisk affärsmodell i botten. De har en struktur som är unik och har blivit en medieaktör som fått världsherravälde.
Nästa faktor är att det, var som helst, vid vilken tidpunkt som helst, finns någon med en kamera – ingenting är längre hemligt. Användarna gör sig gällande och ställer krav på att få vara med. Medier har öppnat upp sig för allmänhet. Om det är bra eller dåligt får var och en ta ställning till, men det påverkar branschen.
Som nummer tre av de faktorer som förändrar spelplanen anger Brunegård det faktum att företagen som tidigare var annonsörer nu försöker hitta egna vägar. De skapar egna kanaler till konsumenterna som de använder istället för dagspressen. Exemplet på detta är Ikea Family som idag har 100 miljoner medlemmar. Han kan se detta hända från bransch till bransch vilket självklart påverkar medieföretagen som lever på annonspengar.
Den fjärde faktorn är Internet och sociala medier. Han exemplifierar med Obama som till stora delar byggde sin kampanj på social medier och vann på att han var skicklig på det. Han anser att vi bara sett början av detta, Facebook har 250 miljoner användare i världen och de går stadigt uppåt. Det är inte längre åldersrelaterat, det är inte bara ungdomarna.

GP i förvandling
GP har efter 150 år nu gått igenom en stor förvandling. De är Sveriges näst största dagstidning och har en stor täckning av befolkningen. De har gjort förvärv av t.ex. tidningar, webbplatser och ny teknik och är idag ett av Västsveriges tio största företag med 6 miljarder i omsättning. Det har blivit viktigt att vara stor i mediebranschen. Det gör att man kan ta utvecklingskostnader och göra investeringar. – Det innebär också att vi drar till oss bra människor och bra investeringar, menar Tomas.
En lösning är att som medieägare arbeta närmare kunderna, han menar, trots att han fått kritik för det, att de måste gå närmare sina annonsörer. Eftersom annonsörerna söker egna kanaler har de förvärvat ett bolag som arbetar med mobil marknadsföring, ett område som växer snabbt. Han säger att han från förra lågkonjunkturen lärt sig vikten av att frigöra energi och kraft.
Han berättar vidare om en av de största siterna för kvinnor, Familjeliv med 250 000 kvinnor som användare. Detta är en så bra idé att de öppnat i Polen och Kina med fler att komma. För att lära sig sociala medier köpte de svenska fans som är ett av det lönsammaste konceptet i koncernen. Han menar att detta visar att det går att bygga stabila verksamheter i de nya medierna.
Ytterligare en förändring som påverkar dem är att affärsmodellen förändras. Förr var stod annonsintäkterna för 2/3 men nu krävs helt nya modeller.
En fråga man kan ställa sig är hur det går med innehållet i den nya mediesituationen. – Våra lokaltidningar föddes ofta av en politisk idé. Det handlar om att behålla denna kärna och ta med den till nästa media, konstaterar Brunegård. För att förbli stora måste vi vidare ut i världen, Kina är intressant. Där kan vi inte ha tryckpressar men vi kan arbeta med produkter som Familjeliv.
Tomas Brunegård avslutar sitt föredrag med att poängtera den gigantiska utmaningen vi står inför och att vi kan se att kvartalsekonomi inte är sättet att långsiktigt bygga ett öppet och uthålligt samhälle. Han tror att mediebranschen har en utmärkt framtid.

Frågor:
Vad ska vi göra med alla de ungdomar som söker jobb idag?
Han tror att vi som medie- och näringsliv i Västsverige måste se till att vi får en utveckling där vi arbetar närmare varandra, i kluster. Vi måste inse att vi har makten hos oss själva för att skapa nya växande företag. Det ligger i våra händer.

Utvecklingen för Borås Tidning?
Han berättar att de samarbetar att de deltar i utvecklingen.

Det fria ordet är viktigt, men det finns ett problem med kvaliteten i den stora mängden information. Hur hittar vi en metod att säkra information?
Det kommer alltid att finnas ett behov av att veta var ifrån informationen kommer ifrån. Samtidigt växer sociala medier och detta kommer att leva parallellt med tidningarna. Det klassiska utgivaransvaret kommer att behövas.

Ordförande tackar och lämnar över knallen.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.