Rune Andersson

Trovärdighet och ledarskap

Rune Andersson är en av våra främsta industrimän och företagsbyggare, ofta med egna tankar och synpunkter. Han är född i Kyrkhult i Blekingen, är 61 år, gift och har tre söner. RA är Chalmerist och var med om att bygga upp Luleå Tekniska Högskola på 70-talet. Han har donerat medel till Teknologkåren vid Luleå Tekniska Universitet och till Chalmers studentkår. Han är också stödjande och hängiven supporter till Trelleborgs FF.

RA har en karriär som VD, koncernchef och styrelseordförande i en rad bolag, bl.a. Getingeverken, SSAB, Electrolux, Trelleborg och Svedala. Han känner Borås väl, efter att ha varit bosatt i grannstaden Alingsås. Sedan 1996 driver han Mellby Gård AB och förutom en omfattande jordbruksrörelse med 2.500 slaktsvin, ett sjuttiotal travhästar och hundratalet nötboskap, äger han ett antal bolag Brämhults Juice, Cale-parkeringsmätare, Feralco – kemi, Svanströms – kontorsmaterial och Söderberg&Haak – jordbruksmaskiner. 50% delägarskap i Älvsbyhus.

RA tackade för att han fick komma till BIH. Det var första gången han höll ett föredrag på ovanstående ämne och menade att det är något man inte tänker på dagligdags. Han berättade om när han i början av sin karriär sökte jobb på ett företag helt utan statussymboler. Ytor, kontor, inte heller en formell organisationsplan, var särskilt viktigt, eftersom det inte var det som skapade resultat. Det gav bestående intryck och har format hans syn på ledarskap och trovärdighet. Man ska vara sig själv och inte förställa sig. Man måste tro på det man gör, stå för det och inse att man har sina begränsningar. Detta kan vara svårt att hantera, speciellt för yngre chefer, när omgivningen tar för givet att de kan allt, menade RA, men man har alltid i organisationen tillgång till andra som kan det man inte klarar själv.

Decentralisering är viktigt
En annan viktig grundläggande sak är att man måste decentralisera väldigt mycket. I Sverige anses vi vara duktiga på att fostra chefer, där vi på företag har divisioner som bryts ner i mindre celler och man redan i unga år ofta kan bli ””mini-VD”” för en sådan cell, för att så småningom få större ansvar. Han jämförde vårt system med systemen i Tyskland och USA. Vår decentralisering skapar inte bara en bättre utveckling av framtida chefsämnen, utan det gör också att man kan ha ett belöningssystem som är oerhört mycket mer anpassat till vad den enskilde uträttar. Och det i sin tur leder till att om man har ett decentraliserat system med rörlig lön, så behöver man inte kontrollera särskilt mycket, eftersom systemet kontrollerar sig självt. Decentralisering är, enligt RA, på något sätt grunden till framgång både när det gäller mänsklig utveckling som resultat och framgång i företagen. För den offentliga sektorn är det dock svårt att ha den decentralisering som vi har i det privata näringslivet.

Rotation i ledande befattningar och belöningssystem
En annan oerhört viktig ledarskapsfråga är att chefen ägnar sig åt det som är viktigt i företaget t.ex. kunder, produktion, eftersom det ger trovärdighet i organisationen, menade RA. Han poängterade också att det bör bara rotation i ledande befattningar i stora och publika företag, gällande både VD och styrelser, och han gav exempel på varför han anser detta. Detta gäller även för politiker. Chefskap är, också enligt RA:s uppfattning, i mycket fråga om artisteri. Arbetet kräver en enorm anspänning av kraft och energi och är samtidigt mycket uppmärksammat utifrån, från bl.a. media och aktieägare, åtminstone när det gäller större företag och att vara VD är, och det gav han exempel på, ett mentalt ansträngande jobb. Belöningssystem och belöningskulturer i den anglosachsiska kulturen, med väldigt stark ägarroll och kortsiktiga vinstmål och den europeiska kulturen, förutom den engelska och skandinaviska där det är tvärtom, med svaga ägare men med långsiktiga vinstmål, berördes också. Sammanfattningsvis kan konstateras att Amerika är ägarstyrt medan Tyskland är extremt styrt av ledningar och fack. Sverige är i en intressant mellanposition, där man efter lednings- och fackligt styre för 20-30 år sedan, influerades och gled över mot det amerikanska systemet, medan man nu är lite på väg tillbaka mot den tyska modellen. Framtiden får utvisa var detta slutar, men RA menar att det är svårt att hitta den gyllene medelvägen. Han kommenterade även för- och nackdelar med fasta löner visavi utbetalning i aktier och optioner och det svenska beskattningssystemet.

Den offentliga sektor och politikerna
Den offentliga sektorn har ett oerhört besvärligt system med väldigt liten rörlig lön, vilket man kan förstå, då det är svårt att mäta resultatet inom offentlig verksamhet. Inom sjukvårdssektorn, och några andra sektorer, skulle det dock vara fullt möjligt med rörliga inslag. Politiker har också ett svårt jobb, där målsättningen är att maximera rösterna till sitt parti. De allra flesta befinner sig i en ””mittenskala”” och kan därför få problem när man inte vet vilket program man ska täcka in och alltid måste anpassa sig och byta ståndpunkt när man märker att opinionen svänger. Detta hjälper till att skapa det dåliga förtroende för politiker, menade RA. Han berättade om hur Schweiz fungerar med en samlingsregering, där man voterar ledarskapet och där politik är ett hedersuppdrag. Med folkomröstning i alla väsentliga frågor, fungerar detta system utmärkt och förtroende för politiker är högt.

Grundläggande principer
Enligt RA faller ledarskap och förtroende tillbaka på vissa grundläggande principer, nämligen att vara sig själv, att tro på det man gör och stå för det man gör, inse att man har begränsning på många olika sätt och att försöka hantera det på bästa möjliga sätt. Det är samma vare sig det gäller näringslivet, den offentliga sektorn eller politik.

Affärsetik och skattesystem
En fråga som har mycket med affärsetik att göra är ju kopplat till skattesystemet, enligt RA, som utvecklade sina tankar kring det svenska skattesystemet, och menade att arbete bestraffas stenhårt med höga skatter, vilket gör att människor drivs ut i ytterkanterna för vad som är etiskt och anständigt. Han utvecklade sin syn på vad höga skatter medför och gav som exempel Tyskland med 12% arbetslöshet, Frankrike 11%, Sverige 7-8% och som motsats England, med låga skatter, som endast har 4% arbetslöshet. Tar man inte tag i skattesystemet, kommer man aldrig att lösa arbetslösheten enlig RA. Han menade att man i framtiden måste få skatteintäkter genom annat än arbete, t.ex. höjd moms, energi, fastigheter. Skatterna är det viktigaste instrumentet man har för att styra en ekonomi.

RA avslutade med att berätta om politiskt ledarskap och vad som nu händer i Europa, efter det senaste tyska valet och om problemen i Frankrike, kontra Sverige.

Frågor
– Hur tror RA att bl.a. konkurrensen från Kina kommer att påverka inte bara Sverige, utan också Europa.
RA bedömer att vi kommer att få se en hel del förändringar, t.ex. genom att man i Kina tillverkar produkter som tål transportkostnaderna, medan tillverkningen av skrymmande produkter kommer att flyttas still Östeuropa. Däremot kommer tillverkning av produkter med låg löneandel av kostnaden att stanna kvar i Sverige. Vad som kommer att hända inom tjänstesektorn är dock mera oklart, beroende på svenska eller lokala avtal. RA är ganska övertygad om att den svenska tillverkande industrin halveras under en tioårsperiod.
– Vidare togs förhållandet med billigare tandläkarvård i Polen upp, även detta beroende på lägre lönekostnader än i Sverige.
– Hur gör en egen företagare som är VD i sitt eget företag i 40 år, hur ska man kunna bytas ut vart femte år?
RA menade att detta bör ske i stora publika företag, eftersom de inte är företagare på samma sätt som en egenföretagare. Politiker ska sitta i högst 8 år och en VD i ett storföretag i högst 5 år.

Slutligen berättade RA om hur Brämhults Juice startades, om företagets utveckling och framtid, samt om företagets produkter.

Knallens citat
Ordföranden tackade RA för ett inspirerande föredraget genom att överlämnade Knallen som, vilket ordföranden noga påpekade, inte kommer från Alingsås utan från Borås.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.