Per Olsson

Välkommen

Borås Industri- och Handelsklubbs ordförande Alfred Hahn hälsar klubbmedlemmar med gäster, inbjudna studenter från Högskolan i Borås, representanter från massmedia och dagens föredragshållare Per Olsson välkomna till klubbmötet. Ett särskilt välkommen riktas till nye medlemmen David Harrison, vd Trofé Försäljnings AB, Borås. Mötet öppnas.

Föredraget

Per Olsson är civilekonom och har i många år arbetat med affärsutveckling och förändringsarbete. Han driver nu House of Competence i Stockholm med inriktning på Cultural Capital Management. Per hör till dem som anser att framtida konkurrenskraft endast kan säkerställas genom värdegemenskap mellan medarbetare och företaget. Nya förutsättningar i dagens och morgondagens affärs- och arbetsliv gör därför att det blir allt viktigare att utveckla och göra företagets kultur och värderingar tydliga.

Utan värdegemenskap ingen framtid

Per inleder sitt föredrag med att berätta att han tidigare har ägnat sig åt de så kallade hårda värdena men har allt mer börjat intressera sig för de mjuka. Begrepp som humankapital och värderingar diskuteras mer och mer ute i företagen och väcker stort engagemang. Man kan säga att bevisbördan i företagen att visa vem man är och vilka värderingar man står för har blivit allt tyngre. Skall man klara att säkerställa den framtida konkurrenskraften så måste det ske genom värdegemenskap mellan individ och organisation. Man måste realisera sin framtida affär genom att redan idag se sambandet mellan affär, kultur och kompetens. Vad är det då för beteenden i vår kultur som inte stödjer affärer? Det kan t ex vara en kompetensfråga. Många företag som har nått långt i sin affärsutveckling känner att man har svårt att bli ännu bättre inom detta område. Man inser att man måste ha en ny kultur som stödjer nya affärer

Utvecklingen mot värderingssamhället.

Per beskriver med hjälp av några nyckelord utvecklingen från bondesamhället via industrisamhället och informationssamhället mot värderingssamhället. En utveckling som bl a har fört med sig att finansiellt kapital minskar i betydelse till förmån för kulturellt kapital. I industrisamhället var det hela tiden det finansiella kapitalet som arbetade. I informationssamhället har det varit en tydlig fokusering på kunskaper. Man talar också ibland om intellektuellt kapital som innehåller sådana komponenter som kunskap, förändring, lärande, IT-system och kundfokus. Kulturellt kapital i företagen speglar kreativitet, visioner, samhällsansvar, förändringar och värderingar. Är man inte klar med sitt värderingsarbete i företaget så är det lätt att skicka ut fel budskap till kunderna men även till medarbetarna.

Om värderingar

Värdering är ett begrepp som vägleder oss i det dagliga arbetet avseende hur vi skall uppfatta och förhålla oss till vår professionella uppgift, varandra och vår affär. Om man i företaget skall säkra sitt humankapital så måste man först klara ut värderingsbiten. Sambandet mellan värdering och kultur är enligt föredragshållaren att värderingar skapar ett beteende i företaget som i sin tur skapar en kultur. Visar det sig då att man har en kultur som inte stämmer överens med den verksamhet som man bedriver så måste man tänka över vad det egentligen är för värderingar som skall gälla, dvs har företaget vissa värderingar så kanske det inte hjälper att bara arbeta med beteenden eller organisationsförändringar för att åstadkomma en bättre tingens ordning.

Myter om värderingar som Per tillbakavisar mot bakgrund av sin syn på hur viktigt det är att utveckla och göra företagets kultur och värderingar tydliga:
1. Framgångsrika organisationer kräver karismatiska och visionära ledare.
2. Det främsta målet för de mest framgångsrika organisationerna är att maximera vinsten.
3. Framgångsrika organisationer har en liknande uppsättning ”rätta” värderingar.
4. Det enda konstanta är förändring.
5. Framgångsrika organisationer är en bra arbetsplats för alla.

Varje organisation måste ha en kultur som stöder affärer och affärer som stöder kulturen. En strategisk kompetensutveckling möjliggör framgången. Med strategisk kompetensutveckling förstås en kombination av kunskap, förmåga och attityd. En bra balans mellan kultur, affärer och kompetens bör leda till framgång. Som exempel tar Per Handelsbanken där belöningssystemet är sådant att de anställda har mycket att vinna på att följa kulturen i företaget. Handelsbanken har också tydliga värderingsramar inom vilka man kan handla med stor frihet under ansvar. Alla företag har värderingar men dessa kan vara mer eller mindre tydliga. Otydlighet kan vara jobbigt för medarbetarna och kan vara en av orsakerna till s k utbrändhet. Det är viktigt att företagsledningen vet vad man står för annars kan man inte använda ett värderingsstyrt ledarskap så att det får effekt på affärer. Värderingsgemenskapen måste genomsyra hela organisationen.

Marknadsvärdets byggstenar

Marknadsvärdet består dels av finansiellt kapital, som är väldigt synligt, dels av de mer osynliga komponenterna kulturellt kapital, intellektuellt kapital och strukturellt kapital. Dessa tillgångar ägs av organisationen/företaget. Ser vi på humankapitalet, som består av kunskap, erfarenhet, kreativitet, produktivitet och emotionell intelligens, så ägs detta av medarbetarna. Det är betydligt lättare att vara individuellt kreativ i en organisation som har en tydlig kultur och värdering. Humankapitalet kan stärkas genom:
Professionell utveckling
Accept av vision för affärsidé
Värdegemenskap mellan organisation och individ
Personlig utveckling

Avgörande affärsfråga för att överleva 2000-talet

Hur skapar man en gemensam kultur som utvecklar och realiserar humankapital, individkapital och samhällskapital? Klarar man detta så är möjligheterna stora att vinna framgångar. Per ger oss följande råd:
Inför en visionsstyrd, positiv värderingsstyrd inställning till affärer.
Låt förändring, utveckling och omprövning bli ett normaltillstånd i vardagen.
Fokusera på ledarskapsutveckling.

Det är viktigt när det gäller såväl organisatoriska som kulturella förändringar i företaget att dessa börjar med ledningens benägenhet och vilja.

Avslutning

Alfred Hahn tackar Per Olsson för ett intressant och lärorikt föredrag och överlämnar knallen som gåva. Knallen säger: ”Att veta vad man vill säga och hur, det är det som kallas för företagskultur.”

Klubbmedlemmar och gäster utdelar uppskattande applåder.
Ordföranden avslutar mötet.

Ordföranden påminner också om Handelsklubbens dag den 8 november 2001 som har det spännande temat ”Management by love”.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.