Mia Brunell Livfors

Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef Investment AB Kinnevik

Mia Brunell Livfors är VD i Kinnevik sedan två år, innan dess har hon arbetat inom bl.a.MTG, hon har varit totalt 16 år inom koncernen.

Kinnevik grundades 1936 av tre familjer, Stenbäck, Horn, och Klingspor och alla tre är kvar som huvudägare än idag. På den tiden låg fokus på råvaror och basindustri som svensk stål, trä och jordbruk. En del branscher är de kvar i idag, inom jordbruk har de stora investeringar i Polen och Ryssland. Kvar ifrån denna tid finns Korsnäs, som funnits i 150 år och bara gått med förlust ett år (1870). Under 80-talet genomgick de stora förändringar och sålde stålindustrin för att istället gå in i telekom- och mobilindustrin.

Fokus på tillväxt och förändring

Kinnevik hade samma fokus då som nu, tillväxt och förändring. Det är där de tror de att de kan vara en bra ägare. De vill komma in på ett tidigt stadium, se en skalbarhet och vara en stor ägare för att kunna ta ett aktivt ansvar. Historiskt har de haft en bra avkastningen, avkastningen är i snitt 21% under de senaste 30 åren. Under de senaste fem åren är snittet 46 % och förra året 29% samtidigt börsen gick ner med 7%.

Viktiga händelser under förra året var att Korsnäs förvärvade Frövi och de ser större synergieffekter än de förväntade sig. De avyttrade också Invik med bl.a. försäkringar, en bransch med stor konsolidering där det var svårt att växa. De valde därför att sälja istället för att förvärva någon annan i branschen. De gjorde också en stark tillväxt i Millicom, genomgick omvandlingar inom Tele2, anställde en ny VD i Metro. De gjorde nya investeringar inom blandannat betalteve och mikrofinansieringsföretag i Afrika. Vidare börsnoterades deras ryska jordbruksföretag, Black Earth Farming. De hade en bra kassautdelning från bland andra Tele2 och MTG. Kinneviks bolag finns i över 60 länder varav 32 är tillväxtländer med en snittillväxt 6-7%. Stora delar finns i Latinamerika, Ryssland och Sydamerika.

Noterade kärninnehav och onoterade kärninnehav samt nya investeringar
Kinneviks ägande delas in i tre grupper noterade kärninnehav, onoterade kärninnehav och nya investeringar. Det sista är ett område de började med för några år sedan. De satte då av 100 miljoner kronor för att investera som såddfinansiering i nya bolag. De har fått mersmak av detta och har idag investerat närmare i miljard i sju olika bolag.

Kärninnehav

Korsnäs som efter förvärvet av Frövi har en stark position är världens näst största tillverkare av vätskekartong. Alla Korsnäs produkter är högförädlade eftersom det är där de kan vara konkurrenskraftiga. Med fokus på premieprodukter har de har kunnat ha höga marginaler och har en positiv syn på framtiden, trots kraftigt höjda råvarupriser.

De har sina största tillgångar inom telekomområdet med mobiltelefoni i 28 länder och omkring 35 miljoner abonnenter, de tror att de kommer att fortsätta att växa. Idag har 50 % av världens befolkning mobiltelefon, prognosen är att år 2011 kommer penetrationen att vara 75 %. Detta innebär ytterligare 1,5 miljard abonnenter under de kommande tre åren. De ser också en stark förflyttning från fast telefoni till mobiltelefoni. I många utvecklingsländer struntar man i att bygga fast telefoni utan bygger mobilnät direkt. Även hushållen i västvärlden struntar i allt större utsträckning i att ha fast telefoni.

Telekombolaget Millicom finns i 16 länder och man är den största eller näst största operatören i 11 av dessa länder. En hel del av dessa är de licenser som Jan Stenbäck förutseende sökte redan på 80-talet och som ingen förstod vad han skulle göra med andra har de förvärvat nyligen. Millicom växer snabbt och ökade med 3 miljoner abonnenter under fjärde kvartalet förra året. Idag har de totalt 23 miljoner abonnenter. Tele2 hade ett händelserikt år genom den fokusering man gjorde på mobiltelefoni. Man avyttrde en del bolag inom fast telefoni och bredband. Investeringar görs i Norge och Ryssland. I Ryssland är Tele2 är den fjärde största operatören med e tillväxt på över 5 % och marginaler på över 30%.

Kinnevik har skapat ett antal ledande mediabolag under de senaste 20-30 åren. Dessa finns i 35 länder och de når över 100 miljoner tevetittare. Tidningen Metro finns i 20 länder med över 20 miljoner dagliga läsare. De har också 3,5 miljoner radiolyssnare. Bolaget MTG bestod av TV3 från början, idag utgörs det av 25 olika kanaler. De äger till exempel CTC som är den största statsoberoende tevekanalen i Ryssland. Detta bolag har en marginal på över 40 % och en tillväxt på över 30%.

Metro hade ett ganska dåligt år under 2007. Dels med lokala problem i Sverige som de tror sig se en vändning på, dels med felsatsningar i USA. Metro är lönsamt i många länder, övriga ser de över för att få en lönsamhet. De anser att de måste utveckla varumärket eftersom det är lätt att kopiera konceptet.

Transcom började som en internavdelning för Tele2 och ViaSat. De finns idag i 30 länder med 17 000 anställda globalt. Det har skett en stor omställning inom Transcom eftersom de har gått ifrån övervägande del av interna kunder till betydligt fler externa kunder. En annan förändring är större fokus på offshore verksamheter. Engelskspråkiga kundtjänster hanteras från Baltikum eller Filipinerna, spanskspråkiga har flyttats till Chile och Franskspråkiga till norra Afrika. De har också ett ökat fokus på inkassoverksamhet för att fylla ”dötid” på kundtjänsterna.

Investeringar i nya bolag inom jordbruk och media

I gruppen nya investeringar finns sju bolag inom främst jordbruk och media. Dessa bolag finns i huvudsak i Ryssland och Afrika eftersom de ser en stor tillväxt där. Deras investeringar på 1 miljard har idag ett värde på 2,5 miljarder.

Black Earth Farming, det ryska jordbruksbolaget, kontrollerar idag 300 000 hektar åkermark. Det motsvarar 75 % av all åkermark i Skåne. De ser en stor värdeökning på marken men också en bra avkastning på det de odlar. Deras investeringar på 493 miljoner har idag ett marknadsvärde på 1,7 miljarder. Nya mediainvesteringar har de bland annat gjort i Afrika där de har 50 000 teveabonnenter och kommer att växa med de rättigheter de innehar för många fler länder i Afrika.

De 70 åren av tillväxtfokus innebär att om man tittar på de stora tio bolagen på stockholmsbörsen som är bildade de senaste 25 åren är tre startade inom Kinnevikgruppen. Deras mål är att de ska fortsätta ge lika hög avkastning även i framtiden.

Frågor:

Ni är ju stora i Ryssland, hur bedömer du den politiska risken. Att de kanske begränsar utländskt ägande liknande vad som hänt inom oljebranschen?
– Vi försöker hålla oss opolitiska, svarar hon. Det finns en storskillnad mellan våra konsumentprodukter och olja, Vi bygger genom våra investeringar upp deras infrastruktur. För att hålla oss opolitiska har vi inga nyhetssändningar eller debattprogram i våra kanaler. Hon tror också att det är lättare att vara svensk än amerikansk investerare i Ryssland, det känns troligen inte lika hotande.

Hur ser det ut med kontantkort och fasta abonnemang jämfört Sverige.
I utvecklingsländer är nästan alla abonnemang förutbetalda, därför behövs en stor distribution för att sälja kontantkorten.

Hur ser er styrelse ut, vilka är det och vilken kompetens har de?
Cristina Stenbeck är ordförande, hon har vuxit upp i bolagen, berättar hon. I styrelsen finns också Viggo Karlund och Stig Nordin som båda är tidigare VD:ar i Kinnevik. Därutöver Wilhelm Klingspor, som representerar den familjen, och Erik Mitteregger med stor erfarenhet av fondförvaltning, samt Allen Sangines-Krause med stor kunskap om Latinamerika och Östeuropa. De har också ett nätverk av de styrelser som finns i alla bolagen. Totalt är det 50-60 personer i olika styrelser.

När man tittar på Kinnevik är det en enormt stor verksamhet, hur stort är huvudkontoret?
På huvudkontoret är vi 9 personer inom Kinnevik.

Vilken är huvudskillnaden mellan Millicom och Tele2
Skillnaden ligger i de marknader där man verkar. Millicom verkar i mer underutvecklade länder än Tele2. På grund av detta skiljer sig koncepten åt men grundtankarna är detsamma.

Producerar ni till drivmedel?
Nej, vi odlar bara för livsmedel.

Har ni köpt marken i Ryssland?
Man köper en rätt att omvandla till ägande. Denna process pågår, man har 50 jurister som arbetar med detta. Ordföranden tackar föredragshållaren och lämnar över Knallen. Hon tycker att knallen är en bra symbol för entreprenörskap.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.