Lars af Ekenstam och Jan E Grafs

Företagsöverlåtelser – en bro från ägare till ägare

Ordföranden välkomnade Lars af Ekenstam och Jan E Grafström, som föredragshållare under rubriken
Företagsöverlåtelser – en bro från ägare till ägare
Jan E Grafström är auktoriserad företagsmäklare och ordförande i Företagsmäklarnas riksförbund och Lars af Ekenstam är auktoriserad företagsmäklare och ordförande i Svensk Företagsförmedling.

Jan E Grafström inledde med att tacka för inbjudan till Borås Industri och Handelsklubb. Jan och Lars har kommit för att tala om företags värde med inriktning på ägarledda företag med mellan fem och några hundra anställda. Lars inleder med att visa en bild över de olika delprocesser som förekommer i samband med överlåtelse av företag. I denna process är företagsanalysen och företagsvärderingen en del av en längre process. Analysen och värderingen är en mycket viktig del för att hitta rätt köpare och för att kunna leda förhandlingarna på ett bra sätt.

Värderingssituationer
Det finns ett antal olika situationer där en företagsvärdering kan bli aktuell. Ett exempel är när någon anhörig kanske ett barn vill ta över verksamheten. Då kan en värdering vara viktig inte minst ur ett rättviseperspektiv mot övriga syskon. En annan situation kan vara när delägare vill sära på sig. Det kan också finnas en ägare som vill belåna sina aktier och därför vill värdera sitt företag. Det vanligaste, enligt Lars, är dock när ägarna vill sälja sitt företag till externa köpare. Ytterligare en situation där företagsvärdering blir aktuell är när ett företag blir uppvaktat av ett annat bolag som vill köpa aktierna. Bakgrunden kan vara att det uppvaktande bolaget vill köpa marknadsandelar eller önskar göra någon form av strukturaffär.

Grundprinciper vid värdering
När det gäller företagsvärdering, poängterar Lars, finns ingen exakt vetenskap. Värdet på företaget sitter i köparens ögon vilket kan vara svårt för säljaren att förstå. En annan grundprincip är att ett företag (nästan) alltid ska betala sig själv, de flesta företags-värderingar bygger, enligt Lars, på att företaget ska ha betalt sig själv på tre till sex år. Det är inte framtida potential som normalt ligger till grund för ett företags värde. En köpare betalar normalt för vad företaget har uppnått. Säljaren argumenterar gärna för den stora potentialen i företaget och köparen svarar med ”Varför har du inte utnyttjat den då?”. Det första steget i en företagsvärdering är analysen. I analysfaser är det mycket viktigt att verkligen gå på djupet för att förstå vilka värden och eventuella minusposter som finns i företaget. Erfarenhetsmässigt, menar Jan, blir ett företag som ser bra ut ännu bättre och ett företaget som ser dåligt ut bara sämre när man går på djupet.

Speciella hänsyn vid värdering
När ett företags värde ska bedömas är det av vikt att rensa bort rörelsefrämmande verksamheter. Finns det en fastighet i bolaget bör den också särhanteras. Lars berättar också att det kan finnas patenträtter som ännu inte har exploaterats. Dessa bör då också hanteras separat. En annan viktig fråga, menar Jan, är om företaget är starkt beroende av de gamla ägarna. Det kan också finnas andra speciella faktorer som avgör ett företags värde, starkt beroende av andra nyckelpersoner eller stort beroende av enskild kund.

Faktorer som påverkar värdering
Det finns en rad viktiga faktorer som påverkar värderingen av ett företag. Produkter – har företaget egna produkter eller sker legotillverkning? Finns egna varumärken och är det ett starkt varumärke? Det har också en stor betydelse i vilken bransch som företaget agerar. Värdet skiljer sig åt mellan IT-företag som för några år sedan värderades skyhögt, restaurangföretag som ofta anses ska betala sig på ett år och verkstadsföretag som befinner sig i utflyttningsbranscher. Det är också viktigt om det är en tillväxtbransch eller en mogen bransch. Även balansräkningens struktur påverkar värdet, ett bolag med stort varulager som äger sin fastighet värderas lägre än ett jämförbart som binder mindre kapital i sin balansräkning. Andra faktorer som påverkar värderingen är konjunkturläget, vem som är köpare, vilket första intryck som ges när man kommer till företaget och var, rent geografiskt, företaget befinner sig.

Underlag för värdering
När det gäller att ta in underlag för att värdera företaget berättar Lars att man tittar mycket på mjuka fakta i bolaget. Ett stort arbete läggs ned på att bedöma marknad, produkter, produktion och miljöfrågor. Det gäller också att göra en omvärldsanalys och ta reda på vilka konkurrenter som finns och vilka trender som gäller i branschen. En mycket viktig del är också organisationen, ledning och personalen. På det hela taget gäller det att förstå hur företaget har kommit dit det är, vad är den bärande visionen och affärsidén i företaget.
Den andra delen i värderingen är de s.k. hårda fakta som finns om bolaget. Jan berättar att stor vikt också läggs att analysera bokslut, budgets och prognoser samt framtida investeringsbehov. Är budgetarbetet genomarbetat och finns det relevanta prognoser för framtiden? Det är också viktigt att analysera om marknadsmässiga löner, hyror etc har belastat företaget. Det kan också finnas större poster av engångskaraktär som påverkat tidigare resultat. Ytterligare en parameter, kanske den viktigast av alla enligt Jan, för värderingen är information om tidigare försäljningar av likartade företag.
Värderingsmetoder
När all information är insamlad, berättar Lars, görs en värdering utifrån en rad olika värderingsmodeller för att få fram de matematiska värdena på bolaget. En modell är en sk substansvärdering som bygger på själva substansen, vilka tillgångar och skulder som finns i bolaget, det kan finnas över- och undervärden i förhållande till bokförda värden. En annan modell är den sk EVA-modellen vilken kombinerar både avkastning- och substansvärdering. Den kanske mest kända modellen är den sk P/E-talsmodellen som används på börsen, värdet avspeglas i en multipel på årsvinsten efter skatt. Det finns också olika typer av avkastningsvärderingar. Den vanligaste, enligt Lars, är den där ett företag ringer och säger ”Vi tjänar 1,5 mkr, får jag betalt tre, fyra, fem eller sex gånger denna årsvinst?”. Ofta ligger värdet mellan tre och sex men hänsyn måste tas till varje enskilt företag. En ren avkastningsvärdering har den fördelen att den också fångar upp framtida investeringsbehov som kan finnas i företaget. Ytterligare en modell som Svensk Företagsförmedling själva har utvecklat kallas för förvärvskalkyl. I denna modell sätts bolaget in i en tänkt koncern. Sedan beräknas vilken köpeskilling som kan motiveras i den köpande koncernen med hänsyn tagen till bl.a. goodwill. Erfarenheten som både Jan och Lars har är att det inte går att titta på en enskild modell utan man måste kombinera olika värderingsmetoder för att komma fram till rimligt värde.

Vad ser en säljare och vad ser en köpare?
Säljare och köpare har helt olika syn på företagsförsäljningen berättar Jan och Lars. Säljaren frånträder sitt livsverk och där är köpeskillingen en bekräftelse på det man uppnått. Säljaren ser också ofta en stor potential i företaget och ett stort värde i namn och renommé. Även fastighet och maskinpark är i säljarens ögon ofta mycket värdefulla. Säljaren föredrag kontant betalning vid tillträde för att minimera sitt risktagande. Det är också viktigt för säljaren att få en värdig efterträdare.
Köparen å sin sida betalar gärna för det han känner sig säker på att få men ogärna för osäkerhet. För köparen är det också viktigt att det inte finns ett beroende av den gamle ägaren. Köparen är också mer kritiskt inställt till värdet av anläggningstillgångar och lager. När det gäller köpeskilling vill köparen minimera sitt risktagande gärna genom en tilläggsköpeskilling. Köparen gör sitt livs viktigaste affär och vill gärna få status och tjäna pengar.

Med den sista bilden över säljaren och köparens syn på ett företags värde visar Jan och Lars hur komplex bilden kan vara vid en företagsförsäljning. En sammanvägning av hårda och mjuka faktorer ger värdet på företaget.

Frågor
-Hur ser ni på värdet av beskattat respektive obeskattat eget kapital i bolaget?
Värdet av det egna kapitalet kommer fram i substansvärderingen. I andra modeller normaliseras det egna kapitalet och läggs till som en pluspost på slutet. Det obeskattade kapitalet värderas i normalfallet till 72%.

-Hur är mäklararvodet uppbyggt?
Generellt arbetar vi med en fast avgift i början sedan arbetar vi på egen risk och tar en provision på slutlikviden. Det är viktigt att snabbt konstatera om säljaren har en rimlig förväntansbild på vilken köpeskilling som han kan erhålla.

Knallens citat
Ordföranden tackade med att överlämna Knallen, som sålde med ett stort leende på läpparna. Knallens största huvudbry var säkert att lämna över säcken till någon ny.

Avslutning
Nästa klubbmöte äger rum fredagen den 17 februari 2006 på Åhaga. Föredragshållare blir Antonia Axelson Johnson. Ordföranden uppmanade att ta tillfället i akt att bjuda med någon affärskompis som inte är medlem i klubben.

Vid protokollet Justeras

Göran Bengtsson Gunnar Ryman

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.