Henrik Essunger och Mikael Samue

Nya tillväxtmotorer i Sjuhärad

Under våren har föreläsningstemat varit tillväxt och härom handlar även dagens föredrag. Ordföranden lämnade över ordet till Göran Andersson, som hälsade dagens föreläsare Henrik Essunger, Espira Inkubator och Mikael Samuelsson, CEA (Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign vid högskolan i Borås) välkomna att berätta om

Nya tillväxtmotorer i Sjuhärad

Näringslivet, Högskolan och Espira Tillväxtcenter i samarbete för att utveckla idéer och skapa nya företag. Resurs för miljoner. En presentation i tre delar med särskild betoning på fördelar, möjligheter och resurser, som konceptet kan ge näringslivet, region och oss själva som företagare.

Göran Andersson, Handelsklubben, presenterade Espira – tillväxtcenter i Sjuhärad- en grogrund för tillväxtföretag. En teknik- och tillväxtpark i anslutning till Högskolan i Borås med satsning på tillväxt och nyföretagande.

En närmare presentation av Espira-konceptet gavs av Henrik Essunger, affärsutvecklare Espira Inkubator och projektledare Espira Tillväxt Cup, och anställd av Sjuhärads Kommunalförbund. Espira är ett centrum för tillväxt- och nyföretagande. En teknikpark i anslutning till högskolan i Borås, med Espira Tillväxtcenter, Connect Väst/Sjuhärad, Espira Inkubator, samt CEA. Espira kan dra nytta av erfarenheterna inom näringslivet och högskolan i Borås och får stöd från ideellt arbetande människor med lång erfarenhet via Connect.
Han berättade om fokusområden såsom företagsutveckling och entreprenörskap på högskolan och presenterade organisationsformen. Göran Andersson informerade om stiftelsen Espira.

Mikael Samuelsson (forskare inom entreprenörskap och affärsdesign, föreståndare för CEA) berättade om CEA:s verksamhet, som ska bidriva forskning och utbildning inom entreprenörskap och affärsdesign, stimulera och underlätta kommersialisering av forskning vid högskolan, förse det regionala innovationssystemet med kunskap och kompetens, arbeta med attitydförändrande verksamhet bland studenter och anställda vid högskolan, samt arbeta med affärsutveckling i samverkan med det regionala näringslivet. CEA:s vision är mångfald, samverkan, kompetens och man är en del i Espira tillväxtcenter. CEA:s målsättning är att värdera 30-40 idéer och exploatera 10 affärsidéer per år, vara en dörr in till högskolan när det gäller ny affärsverksamhet och en sluss ut till näringslivet när det gäller kunskap och affärsprojekt. Mikael påpekade hur oerhört värdefullt näringslivets erfarenhet är.
Christer Ekelund berättade om Linneväveriet historik och nuvarande affärsidé inom presentbranschen på ett femtiotal marknader. Han förklarade hur man använde sig av CEA som resurs i samband med att man uppfunnit en ny vävteknik, som han också förklarade och visade. En patenterad teknik med en ny produktgrupp, som elever från högskolan utarbetade ett koncept för och fyra därefter gick vidare med. Christer Ekelund är mycket spänd på resultatet!

Rebecca Jansdotter Hultqvist berättade om Näringslivsgruppen. Hon är en av dem från Handelsklubben som är engagerad i CEA och ser här en öppning mellan näringslivet och den akademiska världen, där man har respekt för varandras kunskap och erfarenhet. Rebecca ser projektet som en dynamisk del i samhällsutvecklingen och att det därför är naturligt att Handelsklubben engagerar sig i projektet och vill medverka i den lokala tillväxten. Hon uppmanade alla att höra av sig till Näringslivsgruppen med tankar och idéer om hur utveckla företag, höra av sig för hjälp, eller för att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Henrik Essunger redogjorde för Espira Inkubator (inkubator = kuvös). Espira Inkubator förädlar och hjälper nystartade företag till en bra start och erbjuder ett bra utvecklingsverktyg som kan tillföra kompetens, kontakter, kapital och en kreativ miljö. Syftet är att hjälpa företag som annars inte kommer igång, ge högre överlevnadsgrad, ett billigt sätt att skapa nya arbetstillfällen, skapa förnyelse i näringslivet och att behålla högutbildade personer inom regionen. Åhörarna gavs exempel på hjälp som kan ges genom denna typ av verksamhet. Espira Inkubators målgrupp/urvalskriterier är till för alla med fokus på kunskapsföretag med god konkurrenskraft. Kriterierna är en genomtänkt affärsidé, en tydlig teknisk och kommersiell unikitet, att arbeta mot nationell och internationell marknad, tillväxtvilja och vilja att samarbeta, samt entreprenöriella förmågor.

Göran Andersson avslutade genom att berättade om Espira Tillväxt Cup 2004 och konceptet bakom Affärsidétävlingen, som är uppdelad i tre klasser och där alla kan delta privatpersoner, nystartade företag yngre än 1 år och etablerade företag med idéer som inte tillhör kärnverksamheten. Detta är ett upprop till alla bosatta i Sjuhärad alternativt anställda eller inskrivna på högskolan. De som arbetat med tävlingen är Göran Andersson, Henrik Essunger och Göran Eriksson, CEA, med stort stöd från Sjuhärads Kommunförbund och med Borås Tidning som huvudorgan för tävlingen tillsammans med ytterligare ca. 50 sponsorer.

Avslutning

Ordförande delade för ovanlighetens skull inte ut någon Knalle, eftersom han, som Gunnar Ryman uttryckte det, var ute och pratade med sina småknallar, för att uppmana dem att starta nya företag så att det blir fart på affärerna i Sjuhärad. Stor-Knallen står därför på tillväxt till decembermötet. En nomineringskommitté får i uppdrag att utse en bra idé som då är kommersialiserad eller på god väg att bli det, och för den idén kommer en knalle att delas ut på decembermötet. Nomineringskommitté är Göran Andersson, Rebecca Jansdotter Hultqvist, Henrik Essunger och Mikael Samuelsson, som lämnar förslag till Handelsklubbens nämnd, som i sin tur utser vinnaren.

Klubbmedlemmar och gäster applåderade föredragshållarna.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.