Anders Scharp

Välkommen

Borås Industri- och Handelsklubbs ordförande Alfred Hahn hälsar klubbmedlemmar med gäster, inbjudna studenter från Högskolan i Borås välkomna till klubbmötet, ett speciellt välkommet riktades till nya medlemmarna Kristina Alderin, Niclas Hedin, Fredrik Logenius och Nils-Gunnar Blanc som även försågs med årsboken och jubileumsboken. Därefter hälsades dagens föredragshållare Anders Scharp välkommen till klubbmötet.
Mötet öppnas.

Föredraget

Anders Scharp är styrelseordförande i SAF och har stor erfarenhet av
styrelsearbete, han är dessutom styrelseordförande i Atlas Copco AB, SAAB AB, Scania AB samt AB SKF. Ledamot i Investor AB och Sveriges Industriförbund. Som om inte detta vore nog så är Anders dessutom ledamot av kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) avd I.

Rubriken på Anders föredrag är:

Sverige i global konkurrens – nya utmaningar !

Anders delar upp sitt anförande i olika block:
1. Omvärldsförändringarna och vad det betyder för Sverige.
2. Program för tillväxt och nya jobb i Sverige.
3. Företagsklimatet i Borås och Sverige/Europa.

Vad är det för trender som pågår i världen, vad är den nya ekonomin och vad kan vi se framför oss?

Anders visar en bild över de tre stora marknaderna i världen: Nordamerika, Europa och Japan inkl NIC-länderna.

Vad är det då som händer?

Jo, vi ser mer och mer internationella användare. Vi ser också mer och mer globala varumärken såsom McDonalds, CocaCola osv. Den här trenden gör att folk har börjat efterfråga samma typ av produkter oavsett global placering, samtidigt ser vi också en större segmentering av marknaden. Folk har olika livsstilar och efterfrågar olika typer av varor. Det visade sig när vi gjorde en marknadsstudie när jag arbetade på Electrolux att även om man efterfrågade samma produkter med samma specifikationer så fanns det faktiskt större likheter med ex Manhattan och München/Milano än mellan Manhattan och Bronx.

Det är intressant att se hur livsstilarna har ändrats, men det är andra trender också.
Trender som berör produktivitetens utveckling i både kvalité och organisation.
Den tekniska utvecklingen såsom elektronik, IT och kommunikationsteknik – det är alla dessa drivfaktorer som skapar den nya ekonomin.

Tillsammans med minskade handelshinder har detta gjort att ekonomierna kan växa utan att man får förändringar i inflation och prisstabilitet. Det här är något som har hänt under de senaste åren. Det här har även påverkat Sverige.

Utlandsinvesteringar i Sverige och även från Sverige har från 80-talets början ökat kraftigt och detta kommer att öka. De företag som inte tar till sig de här trenderna , som inte tittar över sina produkt, organisations och marknadsstrategier kommer att få det svårt.

Vi har sett att i den nya IT-värld vi lever i så kommer det upp en rad nya IT-bolag. Jag tror att många av dom kommer att utvecklas bra, många kommer inte att klara sig. På sikt tror jag att vinnarna kommer att vara de mer etablerade företagen om dom lär sig att ta till sig den nya tekniken och dom nya möjligheterna.

Om vi då går till nästa bit i detta – Sverige och hur Sverige har klarat sig i denna globala konkurrens. I välståndsligan har sedan mitten på 70-talet halkat efter och inte hängt med.

Då Anders tillträdde som ordförande för ca fyra år sedan ställde han som krav för att ta jobbet att de arbetsgivarorganisationer som fanns, de skulle gemensamt skissa på en gemensam agenda. Detta för tillväxt och nya jobb i Sverige, det blev något som kallas ”Näringslivets gemensamma agenda för tillväxt och nya jobb i Sverige”. För fyra år sedan hade vi hög arbetslöshet och låg tillväxt och det var bekymmersamt över framtiden.

Vad har då hänt sedan dess?

* Det har skett avregleringar, privatiseringar och vi har öppnat upp mot andra marknader, framför allt mot EU.
* Låg inflation och låga räntor har vi fått.
*Att vi skulle få lägre skatter, både individ och kapital var en målsättning men här har inte hänt mycket.
* En konkurrenskraftig arbetskraft, där vi måste ha incitament för livslångt lärande. På denna punkt har det hänt relativt lite.
* För att få en mer flexibel arbetsmarknad så måste vi ha en mer företagsanpassad lönebildning, en flexiblare arbetstid, en företagsanpassad arbetsrätt, balanserade konfliktregler och robusta socialförsäkringar. Vi har lyckats ganska väl i detta förutom arbetsrätten och konfliktreglerna.
* Ett minimum av regler, det visar sig att framgångsrika länder inte har så många regler. Regelbördan i Sverige är faktisk enorm, Anders visar den välkända regelpyramiden som avslöjar att det finns 1.000 lagar – 2.000 förordningar – 7.000 myndighetsregler som styr näringslivet. Detta omfattar 20.000 tryckta sidor och handen på hjärtat, vem följer alla dessa regler ? Och, vem kan dem ?
* Utbildningssystemet är det viktigaste framgent, för att vi skall få fram duktig arbetskraft inom forskning och utveckling. Det finns fem punkter som Anders anser som viktiga:

1. Hög genomsnittlig utbildningsnivå.
2. God tillgång på högutbildade.
3. God tillgång på utbildade inom naturvetenskaplig teknik.

4. Samarbetet mellan skola, högskola och näringsliv.

5. Betoning på entreprenörskap i skola och i högskola.

Sverige har på dessa fyra år rört sig i rätt riktning.

Sverige står inför ett ordförandeskap i EU.

Vad innebär detta ? Jo, det betyder mer eller mindre att vi lånar ut vår regering till EU. De frågor vi kan driva är få, de som SAF vill driva inom näringspolitiken är följande:

· Fortsättning av vidareutveckling av den inre marknaden.

· Avreglering / privatisering.

· Utvidga frihandeln.

· Färre och enklare regler.

Regeringen vill driva den sociala dialogen samt miljöfrågor.

Anders avslutar med att trycka på SAFs viktigaste fråga och det är regelförenkling.

Frågor.

När skall Sverige gå med i EMU och skall vi gå med ?

Det skulle vara en stor fördel om Sverige skulle gå med i EMU, det finns för näringslivet uppenbara fördelar. Vi är väldigt beroende av Europa. Det skulle innebära att många investeringar skulle gå Sverige förbi om vi inte är med. Fördelarna är många, vi får en gemensam valuta, slipper transaktioner, vi får förhoppningsvis efter 25 år Europabolagsstatus. Nu är detta en opinionsfråga.

Hur ser du på de förändringar som sker hos er motpart ? Dvs nu får LO en ny ordförande som är en kvinna och dessutom kommer nu Hans Karlsson att försvinna från arenan. Hans Karlsson var ju ett rött skynke, inte minst för regeringen. Kan man då förvänta sig att det blir en förbättring i relationerna, speciellt när det gäller arbetsrättsfrågor ?

Det blir inte lätt att svara på, men jag skall försöka. SAF tog 1990 beslutet att inte ha centrala förhandlingar, och under 70-talet lagstiftades det istället för att förhandla. Det var då vi fick bla LAS, styrelserepresentation mm. LO centralt har idag fått mindre och mindre att göra och Anders syn på LO idag är att man fackligt är ganska svag, man har starka förbund och man är politiskt mycket starka. Anders väljer att inte kommentera de personer som det frågades om.

Kan du kommentera den nya organisationen inom SAF ?

Det gör jag gärna, för ca fyra år sedan så höll vi på att arbeta med svenskt näringsliv. Det gick inte, processen var fel från början. Man kan inte starta en sådan här process uppifrån och ner. SAF organiserar 45.000 företag i 38 förbund och förbunden är självständiga.

Vad har då hänt sedan dess ? Vi har lyckats få dessa 38 förbund att samarbeta och vissa av dem har gått samman. Vi startade en huvudmannagrupp som skulle bestå av små, medelstora och stora företag. Olika branscher såsom verkstad, handels, tjänste, transport m.fl

Detta blev en grupp på 16 personer under ledning av Leif Johansson, gruppen har lyckats mycket väl. Jag tycker det är viktigt att vi får en process som verkar nerifrån och upp, detta fungerar idag.

Hur är det här med färre regler, Europadomstolen har idag 21 månaders väntetid. Dom behöver minst dubbelt så många anställda som idag. Kan det vara så att EU blir en sådan koloss att det är orimligt att förvänta sig färre regler ?

Vi har fört upp frågan, dom lyssnar på företagare. En hel översyn håller på att göras över beslutsstrukturen och representativiteten inom EU. Det måste göras något åt dessa institutioner och faran är väl att Sverige får det i knäet när vi tar över.

Man skulle ha klarat av detta i ett tidigt skede av EUs historia, nu pratar man bara om hur många som skall tas in i EU. Inger inte detta en viss oro att ta in ett tiotal länder när vi inte ens idag kan klara av de som finns idag. Kan man inte dra ett streck och så får dessa länder vänta tills vi är överens själva ?

Detta är helt rätt och vi från SAF har påpekat detta. EU håller som sagt på att slutföra sin omstrukturering.

Avslutning

Ordföranden tackar för ett givande och ett av de bästa föredragen. Lämnar över Knallen som gåva med följande ord ” På min tid var det ett livslångt bärande, nu är det gudskelov ett livslångt lärande ”. Klubbmedlemmar och gäster utdelar uppskattande applåder. Ordföranden avslutar med att önska alla en riktigt trevlig sommar.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.