Resultat 2023 samt budget 2024

Resultaträkningen för Borås Industri- och Handelsklubb är under normala förhållanden relativt enkel. Intäkterna är någorlunda lika år från år, liksom kostnaderna.

Sedan 2019 har vi haft några år som har påverkat vår ekonomi på olika sätt och som har inneburit stora förändringar. 2019 var ett jubileumsår, 2020–2022 präglades av pandemin och 2023 höjde vi våra medlems- och företagsavgifter som varit oförändrade i 22 år.

Efter arbete i ett par år så gick vi för ungefär ett år sedan live med en ny hemsida. Hemsida är förmodligen det du som medlem ofta tänker när du möter klubben i den digitala världen. Men hemsidan är så mycket mer. Bakom den finns en digital plattform där vi där vi hanterar en stor del av vår administration som medlemsregister, anmälan till våra klubbmöten och mycket mer. Att bygga en ny plattform var helt nödvändig och har inneburit stora förenklingar och förbättringar för vårt administrativa arbete samt höjt säkerheten markant. Efter lanseringen har vi fortsatt att justera och förbättra plattformen ytterligare. Ett arbete som vi fortsätter med även under 2024 och som syftar till att göra det enklare och bättre för klubbens medlemmar.

Den höjning av medlems- och företagsavgifter som vi genomförde under 2023 har stabiliserat vår ekonomi, gett oss god likviditet och skapat förutsättningar för att fortsätta att utveckla vår digitala plattform samt att fortsätta att hålla en hög och intressant nivå på våra klubbmöten. 2024 är också ett jubileumsår där vi kommer att göra en extra satsning i samband med ett klubbmöte.

För 2023 ökade våra intäkter kraftigt pga höjningen av medlems- och företagsavgifterna. För 2024 har vi budgeterat i stort sett oförändrade intäkter jämfört med 2023. Vi hoppas dock att kunna öka antalet medlemmar samt anslutna företag och därmed öka intäkterna. I posten Annonser/Övrigt ingår i såväl budgeten som utfall 2023 ett betydande bidrag från Sparbanksstiftelsen som vi tacksamt har tagit emot för att vi ska kunna ge våra medlemmar ett extra intressant klubbmöte per år.

Vi har under 2023 arbetat hårt med att hålla nere våra kostnader trots ett starkt inflationstryck. Ökningen av kostnaderna förklaras av satsningen på vårt klubbmöte på Borås Kongress i september. En stor del av ökningen är dock finansierad av tidigare nämnda bidrag från Sparbanksstiftelsen.
Vi ser att våra kostnader fortsätter att öka pga den inflation som vi alla känner av. Utöver det så har vi i budgeten för både Ordinarie verksamhet som Nätverket tagit höjd för att fortsätta utveckla klubben. I budgeten finns också dels en post för att fortsätta förbättra vår digitala plattform, dels, inte minst, en satsning på årets jubileum.

Nedan finns en sammanställning över resultat och budget samt jämförelser med tidigare år.

Klubbens bokslut kommer att publiceras på vår hemsida inom kort.

Frågor besvaras av undertecknad.

Förklaring av vår ekonomi

Ur skatte-, moms- och redovisningssynpunkt så har vi två olika verksamheter.

Först och främst det vi kallar för vår ordinarie verksamhet, vilket betraktas som en ideell verksamhet. I denna del utgår ingen moms på intäkterna. Om verksamheten skulle gå med vinst så blir det inte heller någon inkomstskatt. Intäkter i denna del är våra medlemsavgifter och kostnaderna det som avser våra klubbmöten. Eftersom intäkterna inte är momspliktiga så kan vi inte heller dra momsen på kostnaderna. Konsekvensen blir att momsen blir en kostnad för oss.

Den andra delen är det som vi kallar för nätverket. Denna del betraktas som näringsverksamhet. Det innebär att intäkterna är momspliktiga och om näringsverksamheten skulle gå med vinst så beskattas vinsten. Intäkterna består av avgift från anslutna företag, samt annonsintäkter. De kostnader som belastar denna del är det som avser vår digitala plattform. Eftersom intäkterna är momspliktiga så kan vi också dra av moms för kostnaderna.

Utöver de kostnader som nämnts ovan så har vi det som tidigare gått under övrigt. Detta avser kostnader för bokföring, redovisning, hantering av medlemsregister och liknande. Ofta benämnt som vår administration. Dessa kostnader har tidigare år belastat den ordinarie verksamheten och även funnits med som en separat post i redovisning och budget.

För att få en mer rimlig fördelning av kostnaden för vår administration (övriga kostnader) så har vi sedan 2022 valt att fördela dessa kostnader på ordinarie verksamhet respektive nätverket. Konsekvensen av det blir att vi dels kan dra av mer moms i näringsverksamheten, dels minskar vinsten i näringsverksamheten.

Sjuhärad 2024-02-26

Thomas Bogsjö
Skattmästare
0706-26 33 25
thomas.bogsjo@telia.com

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.