Resultat 2022 samt budget 2023

Handelsklubbens ordförande 2023, Kerstin Häregård

Resultaträkningen för Borås Industri- och Handelsklubb är under normala förhållanden relativt enkel. Intäkterna är någorlunda lika år från år, liksom kostnaderna.

2019 – 2022 har dock inte varit några normalår. 2019 var ett jubileumsår, vilket innebar en kraftigt förändrad resultaträkning. 2020–2022 präglades av pandemin, vilket för vår del innebar lägre kostnader eftersom en stor del av våra kostnader är kopplade till våra klubbmöten och som vi i samråd med våra medlemmar ställde in.

Ur skatte-, moms- och redovisningssynpunkt så har vi två olika verksamheter.

Först och främst det vi kallar för vår ordinarie verksamhet, vilket betraktas som en ideell verksamhet. I denna del utgår ingen moms på intäkterna. Om verksamheten skulle gå med vinst så blir det inte heller någon inkomstskatt. Intäkter i denna del är våra medlemsavgifter och kostnaderna det som avser våra klubbmöten. Eftersom intäkterna inte är momspliktiga så kan vi inte heller dra momsen på kostnaderna. Konsekvensen blir att momsen blir en kostnad för oss.

Den andra delen är det som vi kallar för nätverket. Denna del betraktas som näringsverksamhet. Det innebär att intäkterna är momspliktiga och om näringsverksamheten skulle gå med vinst så beskattas vinsten. Intäkterna består av avgift från anslutna företag, samt annonsintäkter. De kostnader som belastar denna del är det som avser vår digitala plattform. Eftersom intäkterna är momspliktiga så kan vi också dra av moms för kostnaderna.

Utöver de kostnader som nämnts ovan så har vi det som tidigare gått under övrigt. Detta avser kostnader för bokföring, redovisning, hantering av medlemsregister och liknande. Ofta benämnt som vår administration. Dessa kostnader har tidigare år belastat den ordinarie verksamheten och även funnits med som en separat post i redovisning och budget.

För att få en mer rimlig fördelning av kostnaden för vår administration (övriga kostnader) så har vi valt att fördela dessa på ordinarie verksamhet respektive nätverket. Konsekvensen av det blir att vi dels kan dra av mer moms i näringsverksamheten, dels minskar vinsten i näringsverksamheten.

Vi inledde under 2021 ett arbete att effektivisera vår administration genom en ny digital plattform. Med det avser vi i huvudsak hemsida, medlemsregister och anmälan till våra klubbmöten. Det arbetet slutfördes under 2022 och en ny hemsida med nödvändiga förändringar i bakomliggande system gick helt nyligen live. Kostnaden för det möjliggjordes av den kostnadsbesparing vi gjorde under pandemin och belastar i sin helhet näringsverksamheten (nätverket). För tydlighetens skulle så har vi brutit ur det i nedanstående redovisning.

Som vi har redogjort för tidigare, senast i mail till alla medlemmar den 6 mars, så föreslår nämnden en nödvändig höjning av medlemsavgift och företagsavgift. Höjningarna avspeglas i nedanstående budget.

Kostnadsbudgeten avspeglar de generella kostnadshöjningar som vi alla är väl bekanta med. Vi har också reserverat en kostnad för en tillkommande digital investering på ytterligare 50 tkr. Nedan finns en sammanställning över resultat och budget samt jämförelser med tidigare år. Klubbens bokslut kommer att publiceras på vår hemsida inom kort.

Sjuhärad 2023-03-12

Thomas Bogsjö
Skattmästare

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.