Gunnar Peters

VD, Borås Energi och Miljö AB

VD med kretslopp i tankarna

Om fyra år kan Borås nya kraftvärmeverk och nya avloppsreningsverk vid Sobacken komma att stå klara. 3,2 miljarder kronor beräknas Borås största investering någonsin kosta.

–Dessa reinvesteringar måste göras för att säkerställa tillgängligheten för fjärrvärmeleveranserna och avloppsreningen i staden. Jag hoppas att de gamla anläggningarna håller tills dess. Slutgiltiga beslut ska snart tas. Det sa Gunnar Peters, vd i Borås Energi och Miljö AB, vid Handelsklubbens första möte för året.

Nybyggena på Sobacken ska ersätta Gässlösa avloppsreningsverk som byggdes 1934 och kraftvärmeverket Ryaverket på Pantängen nära Norrby från 1965. Där kommer endast den relativt nya ackumulatortanken att finnas kvar som en symbol för Borås som miljömedveten stad. På Sobacken sker också en utbyggnad av den befintliga miljöanläggningen. På sikt frigörs de centrala områdena på Gässlösa och Pantängen för andra ändamål.

De gamla anläggningarna placerades på sin tid där de gjorde för att de då låg i utkanten av staden. Sobacken vid R41 söder om Borås anses idag ligga tillräckligt långt från den expanderande staden. Nackdelen med placeringen är att den kräver lång ledningsdragning, cirka en mil in till staden.

Gunnar Peters talade om Borås Energi och Miljös målmedvetna satsningar på en ekologiskt riktig och långsiktigt hållbar avfallshantering, om fjärrvärmeproduktion för 40 000 boråsare. 90 procent av alla flerbostadshus är exempelvis redan anslutna till fjärrvärmenätet. Han talade om samhällsutvecklingen, den pågående urbaniseringen eller världens största folkvandring som han uttryckte det, och de krav denna ställer på infrastrukturen lokalt och globalt.

Framskjuten position
–Borås har idag 107 000 invånare och beräknas öka med cirka 870 personer per år enligt Borås Vision 2020. En konsekvens är att staden förtätas och inflyttning sker från villa till lägenhet, vilket ställer krav på inte minst avfallshanteringen. Varje boråsare genererar 420 kilo hushållsavfall per år. Ska en stad förtätas krävs nya lösningar för att klara hanteringen, sa Gunnar Peters och exemplifierade med moderna sop-sug-system.

Trots de stora och ökande avfallsmängderna läggs idag mindre än en procent på deponi. 1986 var andelen 50 procent. Resten återvinns på olika sätt. De årliga avfallsmängderna från hushållen motsvarar obearbetat ett 123 meter högt sopberg om 296 000 kubikmeter.

Gunnar Peters talade vidare om Borås framskjutna position i dessa sammanhang, om det stora FN-mötet kring avfallsfrågor i Borås häromåret, om Borås stora kompetens som sprids och tas till vara i olika projekt internationellt och om lokala ansträngningar på miljöområdet, inte minst opinionsmässigt med yttringar som Kretsloppsveckan och Miljögalan.

–Det är viktigt att alla i Borås, allmänheten, politiken och näringslivet samarbetar för att bygga den nya Kretsloppstaden Borås.

–Vår dröm är att kunna bidra till en hållbar utveckling av dricksvattenförsörjningen, avfallshanteringen, avloppsreningen och energiförsörjningen. Målet är bland annat en fossilbränslefri stad.

Ledarskap och arbetsmiljö
Ledarskap var en av punkterna i anförandet.

–Alla i ledande position i företaget måste utstråla kraft och energi. Det ska synas på varje ledare att han eller hon är ledare, sa Gunnar Peters och berättade om hur han tagit ledningsgruppen till fysiska utmaningar på Kebnekajse och träning inför Cykelvasan och Vasaloppet på skidor.

–Det handlar mycket om att förbereda medarbetare för oväntade situationer, sa Gunnar Peters, vars eget träningsintresse har resulterat i 20 Vätternrundor, Vänern runt ett antal gånger och Vasaloppet, senast tre gånger på samma vecka!

Att vara en attraktiv arbetsplats är viktigt. Borås Energi och Miljö hamnade 2014 bland topp 100 i Universums Företagsbarometer i det avseendet. Personalenkäter genomförs regelbundet i Borås Energi och Miljö och 83 procent av de anställda uppger sig vara stolta över att arbeta i bolaget.

–Helheten är oerhört viktig. Det handlar om att skapa harmoni mellan familj, fritid och arbete.

Parentation
Vid Handelsklubbens januarimöte hölls sedvanlig parentation för medlemmar som gått bort under det gångna året. Klubbmästaren Jan-Erik Pehrsson läste en dikt och utlyste en tyst minut.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.