Jan-Åke Björklund

Västra Götaland

Välkommen

Borås Industri- och handelsklubbs ordförande Alfred Hahn hälsar klubbmedlemmar med gäster, inbjudna studenter från Högskolan i Borås, representanter från massmedia och dagens föredragshållare Jan-Åke Björklund välkomna till klubbmötet.
Mötet öppnas.

Föredraget

Jan-Åke Björklund som är regiondirektör i Västra Götaland har innehaft ledande befattningar i såväl privat som offentlig tjänst, b l a som kommundirektör i Västerås, VD för Svenska Kommunförbundet i 8 år, länsråd i Sörmlands län, dir vid KPMG i 4 år och har lett ett antal statliga utredningar, b l a den om Västra Götalandsregionen.

Föredragshållaren inleder med att hans föredrag kommer att handla om tre saker.
1.Detta med Västra Götaland, det finns många goda skäl för att detta finns.
2.Västra Götaland har fått en olycklig start, Jan-Åke har själv bara varit med sedan januari -2000.
3.Det kommer att bli bra, Jan-Åke skall med sitt anförande föra detta i bevis.

Jan-Åke deklarerade därefter titeln på sitt föredrag ”Möjligheter med Västra Götaland”.

Jan-Åke inleder med att berätta att Västra Götaland är en del i Europa, en region i EU.
I Västra Götaland bor det 1,5 miljoner människor och vi är 130 nationaliteter. Inte så stort till ytan – 30 mil långt och 25 mil brett. Utmärkande för Västra Götaland är att det finns många kommuner, närmare bestämt 49 st.
Borås är Sveriges största industriregion i särklass, hälften av all trasporthandel och hälften av utrikeshandeln kommer härifrån. Det sätter en prägel på denna regionen jämfört med många andra. Det finns inte bara industri, det finns även kultur och turism. Enbart turismen sysselsätter ca 15.000 personer. Media är en annan stor bransch. Vi har över 20 stycken dagstidningar samt ett antal radio och TV-stationer. Det liknar inget annat på det sättet.
Vi har en mediabevakning i Västra Götaland som man måste upp till Stockholm för att kunna jämföras med oss. Regionen äger tre verksamheter inom kultur och det är:
1.Göteborgsoperan
2.Nationalorkestern
3.Film i Väst
Dessa är fantastiska saker inom kulturen. Jan-Åke diskuterade detta med en dansk filmproducent om varför det är så framgångsrikt. Se t ex på ”Film i Väst” som producerat 26 långfilmer. En av Europas största filmproducenter.
Hur kommer det sig att detta är så framgångsrikt tillika Göteborgsoperan och Nationalorkestern? Dansken hade en teori om detta. Han menade på att där det lyckades fanns det byråkrater som chefer. Jan-Åke blev konfunderad.
Vem är det då som har byggt upp Film i Väst? Jo, det var en handläggare av föreningsbidrag från landstingskansliet i Vänersborg. Vem är då chef för Nationalorkestern?
Jo, det är en gammal tjänsteman från finansdepartementet. Slutligen chefen för Göteborgoperan är en man från statistiska centralbyrån. Dom här tankarna om entreprenörer dom kan man hitta överallt. Goda entreprenörer hittar man både inom det privata och det offentliga sektorn.

Hur bildades då den här regionen?

Byggstenarna var landstingen i Bohuslän, Skaraborg, Älvsborg, 1/3 av Göteborgs stadsverksamhet samt en hel del av länsstyrelsens verksamhet. Allt detta slogs samman verksamhetsmässigt och bildade Västra Götalandsregionen när man ser till innehållet. Från landstinget och Göteborg så togs följande verksamheter över:

Hälso- och sjukvården
Kollektivtrafiken
Kultur instutioner
Operan
Film i Väst
m.fl.

Man har även tagit över viss utbildning från länsstyrelsen bl.a. har man tagit över ansvaret för strategisk utveckling.
Att arbeta med regionens utveckling, anta handlingsprogram för detta som sedan skall beaktas av statliga myndigheter. Dom fördelar de regionalpolitiska pengarna som i stor omfattning går ut till satsning för att hjälpa företagsamhet mm. Dom planerar infrastruktur och kommunikationer och har själva pengar till länsvägar och planering av transportinfrastruktur.
Det är viktiga uppgifter som har tagits över från länsstyrelsen. Detta betyder att länsstyrelsens
uppgift i dag är en statlig förvaltande myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i regionen. Ansvaret för den regionala verksamheten har regionen själv idag. Detta är den stora skillnaden.
Hur kom då denna region till? Ja, i årtionden har det diskuterats länsgränder mm.
Så småningom fick Jan-Åke i uppdrag av regeringen att klara av direktivet att klara ut gränserna i Västra Götalands län. Då konstaterade Jan-Åke att detta sedan årtionde var utrett. Det fanns rapporter och utredningar i travar. Jan-Åke behövde alltså bara fortsätta med att träffa regeringskansliet, olika verk och departement, landsting och kommuner och politiska
Partier. Det blev över 150 samtal med olika förhandlingar och så småningom blev detta färdigt. Hur såg man då på detta för ett par år sedan? Ja, i Göteborg och Bohuslän samt i Älvsborgs län där ville samtliga företrädare att det skulle bildas ett nytt län. Dom gamla länsgränderna var till hinder, för att organisera kollektivtrafik, sjukvård osv.

Så var det då det här med Skaraborg…. Man sa från Göteborg och Älvsborg att det vore bra om vi fick med Skaraborg så inte Göteborg blir så dominant. Vad sade dom då i Skaraborg?
Vid detta tillfälle fanns det 17 kommuner i Skaraborg. 6 av dessa sade att dom ville vara med i det nya storlänet. De andra 11 sade följande:
Vår grundinställning är att Skaraborg skall vara kvar som ett eget och självständigt län men om det blir ett nytt västsvenskt län då skall vi ta en aktiv del i detta. Ytter kommunerna kunde
i princip gå till vilket län dom ville, med dom flesta ville allt var med i Västra Götaland.
De som återstod var Habo och Mullsjö. Det gjordes stora utredningar om huruvida dess skulle gå med eller inte. Det slutade med att dom gick med i Jönköpings län. Det blev ganska naturligt.
Vi slutade i alla fall på totalt 49 kommuner i Västra Götalands län. Detta var en kort beskrivning hur detta bildades geografiskt.
En del av regionfrågan är just gränser och hur skall länen se ut. Det här är en debatt som finns i hela landet. Nu har ju Skåne gått samman i et stort och framgångsrikt län. Stockholm är redan väldigt stort och framgångsrikt och nu har vi även samlat oss i Västra Götaland. Hur blir det då med resten av landet?
Det blir ungefär som i skolan när man väljer lag. Dom svagaste blir kvar på slutet. Denna debatt förs samtidigt –säger man från regeringskansliet. Dom kommer inte att sitta i Stockholm och rita karta över Sveriges indelning i regioner, utan endast där det finns ett starkt
lokalt och regionalt engagemang där man vill ändra.
Så var det i Skåne och även i Västra Götaland. Detta var gränserna.
Detta är inget försök, ibland får man höra ”försök Västra Götaland”. Det nya Västra Götaland är permanent. Det har riksdagen beslutat.
Det var inte bara att rita upp dom nya gränserna, det fanns ju rationaliseringsmöjligheter och dessa har tillvaratagits på ett bra sätt. I de tre tidigare länen fanns det ju tre befattningar av olika slag och nu klarar vi oss på en befattningshavare. Här rationaliserades det rejält. Jan-Åke fick uppdraget från regering att samordna detta med samlokalisering, personal mm.
I samband med att Jan-Åke var med och samordnade Skånes sammanslagning myntade han begreppet ” Inomregional balans”.
Inte tänkt så att alla skulle få lite var och vara nöjda utan tänkt så här:
Om allting hamnar i Göteborg, vilket alla 13 myndigheter ville. Då blir det inget, för då bryr sig ingen. Det måste finns maktcentra och verksamheter runt om i regionen. Det måste finnas verksamhet i Mariestad, Borås, Vänersborg, Uddevalla och Skövde osv.
Detta för att man skall bry sig om regionen. Detta borde kunna bryta upp gamla strukturer och ge nya arbetssätt. Detta här gick igenom och alla köpte detta. Det här var lokaliseringarna.

Dom här nya uppgifterna som vi har på försök, dom bygger på följande tanke.
För att en region skall utvecklas så behövs det ett regionalt engagemang. Staten kan inte sitta centralt och få fram regionalutveckling. Ansvaret måste ligga regionalt, då är frågan…
Vem skall ha det ansvaret? Om länsstyrelsen har uppgiften vilket det fortfarande är på de flesta håll i landet. Då är det ju en statlig myndighet som tar ansvaret för regionens egen utveckling och då måste det regelstyras, lagstyras. Vad är det för karaktär på dom här uppgifterna att försöka stimulera utveckling? Att t ex använda pengar för att planera infrastruktur. Det passar inte att regelstyras. Då finns det bara ett alternativ kvar och det är som vi har det. Det är en demokratisk styrning. Då har man fört över det på regionen. Det är grundtanken i detta. Vi är inte ensamma om det här försöket. Skåne har fått det på samma sätt. Likaså Kalmar och Gotlands län. En skillnad i Kalmar är att dom inte direktval inom sjukvården. Detta ovan är en viktig fråga i den samhällspolitiska debatten. Inte bara i Sverige utan även i Norge och i hela Europa. På tal om Norge har Jan-Åke haft 5-6 studiebesök från Norge på dom senaste 6 månaderna. Det här handlar både om utveckling och samhällsorganisation.

Utvecklingen det är regionalpolitiken, var skall ansvaret ligga? Skall Stockholm och statliga
myndigheter sköta det eller skall egna val organen göra det?
Det är utvecklings frågorna man diskuterar. Samhälls organisationen – det är hur länen skall se ut och vem som skall ta ansvar för vad. Här finns det aktiviteter på dom flesta håll i landet. Förutom i dom här fyra försöks länen, så är det så att i nästan varje län att man vill ha samma ansvar som vi har här. Varför skall dom i Skåne och Västra Götaland ta ansvar för det här?
Det pågår massor av sådana här aktiviteter där landsting och kommuner och politiska partier närmar sig varandra. Man börjar träna på dessa frågor och börjar göra projekt om regionens marknadsföring, infrastruktur, utbildningsfrågor tillsammans för att utgöra en grund för näringsliv och andra att kunna verka utifrån.
Vi som jobbar offentligt tror inte vi kan göra så mycket för företagande. Vi kan däremot ordna till en bra infrastruktur.
Det är detta som håller på att byggas överallt. De här regionala arenorna, att det finns någon att tala med. Jan-Åke har jobbat som rådgivare på många ställen i hela landet som samtalspartner.
Handelskammaren driver detta hårt. Man vill ha en regionalarena. Någon som företräder regionen. Här är det en lång väg att vandra. Politikerna har ännu inte tagit den rollen. Dom har inte trätt fram och vuxit i den stora kostym dom har. Det är fortfarande landshövdingen som gör detta, men han är regerings talesman. Regionens företrädare är Roland Andersson nu sedan 1 månad tillbaka. Här har partierna en viktig roll för processen. Hela den här regionfrågan, vad skall detta vara bra för? Den frågan måste man ställa sig. Folk som hoppar på detta måste kunna svar på denna fråga. Det måste finnas svar och visioner.
Sammanfattningsvis skull man kunna komma fram till två punkter.
1.Öka demokratin
2.Öka effektiviteten
Har man nu läst media så undrar man ju om detta.
Med att öka demokratin menar man att – Vem skall ta ansvar för den egna regionens utveckling? Är det statliga tjänstemän eller valda politiker. I vårt län är det då valda politiker.
Det svåra är den folkliga förankringen. Hur var det tidigare? Hur folklig var länsstyrelsen och landstinget förr? Inte är regionen sämre där.
Hur skall vi då kunna öka effektiviteten? Det gör vi verkligen och detta bygger Jan-Åke på följande tanke: Det mesta som det offentliga gör ihop med och för människorna.
Där skall vi ha så mycket verksamhet som möjligt ex gator, skolor, vägar äldreomsorg osv.
Där skall det mesta ligga på kommunerna. Det finns ett antal få frågor där kommungränserna är för snäva. Det gäller, kollektivtrafiken, vägar, järnvägsarbete, sjöfarten, flyg etc. Det måste vara ett större område. Samma sak med den högspecialiserade sjukvården. Där skall vi ha en närsjukvård på så många ställen som möjligt. Detta är en av tankarna kring den ökade effektiviteten. Politikerna i Västra Götaland har själva valt rollen att vara befolkningsföreträdare. Man resonerar på följande sätt: Som politiker skall man företräda befolkningen, bestämma skatter, bestämma verksamhet, antingen av egna regionanställda eller av privata företag. Det finns en sakta förskjutning åt det privata hållet. Politikerna måste skapa ett förtroende hos allmänheten och företagen genom att vara ute och träffa folk. Man måste tro på hela idén. Sudsidaritet, närhetsprincipen och att kommunerna skall sköta det mesta. Därmed avslutar Jan-Åke regionfrågan.

Uppstarten

Västra Götaland fick en olycklig start säger Jan-Åke som inte var med i uppstarten. Till att börja med så är detta Sveriges största fusion. Det finns 47.000 medarbetare och det är Sveriges näst största arbetsgivare. Budgeten ligger på 27 miljarder i omsättning. I näringslivet lyckas ju inte heller alla fusioner. Det är ett jättejobb att få allt att fungera.
Det ärvda underskottet är ett annat problem. Underskottet var 1.300 miljoner. Så man startade med detta jätteunderskott. Det är en viss skillnad mot Er företagare. Ni kan ändra på intäktssidan för att få ett bättre resultat. Vi kan dock bara påverka utgiftssidan.
Det fanns också olika kulturer bland dom olika länen. Detta var också jobbigt. Politiken var också en av anledningarna till den olyckliga starten. Därför blev det något av en chock för partierna när valet till regionen var klart. Då visade de sig att inget parti hade majoritet. Det blev ett lokalsjukvårdsparti som fick en vägmästarroll. Då startade regionen med att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet med hjälp av sjukvårdspartiet tog styrningen i regionen. När man skulle ta första budgeten då bytte sjukvårdspartiet sida och sedan har man fram till sommaren haft en majoritet som bestått av moderaterna, centern, folkpartiet, kristdemokraterna och sjukvårdspartiet. Nu har den spruckit och därefter tog socialdemokraterna, vänsterpartiet och centern över. Detta har gjort att vi har fått en ryckighet och svåra personfrågor. Dessutom verkar vi i den svåraste av branscher – sjukvården. Detta kostar enorma pengar och vi kan ändå aldrig ge den sjukvård folk vill ha. Detta beror på att den är skattefinansierad. Jan-Åke menar att sjukvårdsproblemet är ett av dom största problem Sverige står inför. Minskade skatteintäkter och allt dyrare sjukvård. Privata sjukförsäkringar växer och växer. Vår omvärld, vi har att hantera staten och regeringen. Det var problem innan när Stockholm, Skåne och Västra Götaland var moderatstyrt med en socialdemokratisk regering. Vi har nu en annan styrning och det kanske gör vår roll lite lättare. Ett annat är kommunerna och en del av kommunpolitikerna är ju också regionpolitik. Det är viktigt med lokal förankring. Detta är svårt men det är politikernas ansvar. Vårt anseende skall vi höja. Vi är totalt nedskrivna i pressen. Detta sprids ju även nationellt. Vi har nu varit igång i 1 ½ år och nu är väldigt mycket tråkigt arbete avklarat och mycket fungerar numera bättre. Vi har även fått helt andra förutsättningar. Vi har en annan politisk majoritet och dessa kommer att sitta mandatperioden ut. Samarbetet med Styrelseordföranden Roland Andersson fungerar mycket smärtfritt. Den största förändringen är att denna nya politiska ledning dom bestämde sig för att höja skatten med 75 öre. Detta ger oss 1.400 miljoner för nästa år. Hur ser då den ekonomiska situationen ut?
Vi startade med underskottet på 1.300 miljoner och det har varit upp på 1.600 miljoner. Vid delårsbokslutet i augusti så visar det på 1.150 miljoner i underskott. Så vi är tillbaka på nivån som vi började på. Och nu får vi in 1.400 miljoner i skattehöjningen. Då gäller det att inte använda dessa fel. Alla tycker att vi har haft felaktiga budgetar som har kunnat överskridas och ingenting händer. Det som händer nu är att vi som jobbar inom regionen måste hålla våra budgetar. De som bryter mot budgeten skall också uppmärksammas och påtalas. Det skall bli en mycket bättre budgetdisciplin och det är detta som är den stora förändringen.
Jan-Åke slutsats blir att dom goda förutsättningarna för länet dom gäller fortfarande och det finns ingen väg tillbaka. Vi skall göra något riktigt bra av Västra Götaland !!

I anslutning till föredraget ställdes följande frågor.

1.Vi är hårt konkurrensutsatta i näringslivet och vi befinner oss i utkanten av Europa. Har du några visioner om hur vi skall se vår framtid i Västra Götaland och hur skall vi bland ca 300 regioner kunna konkurrera och bli en A-region?

Genom att genomföra den strategi vi har. Vi har satt en vision. Vi skall fortsätta att nå detta genom våra mål. Dessa mål är samtliga partier överens om.

2.Vid sammanslagningen har enligt uppgift Göteborg ett jätteunderskott med sig in. Är detta sant?

Underskotten kom inte bara från Göteborg, sen kan ju spekuleras i huruvida huvudmännen i de förhandlingar som föregick sammanslagningen förlorade på detta eller inte. Jan-Åke påstår att detta är en felaktig beskrivning.

3.Du har inte sagt något om Halland och då tänker jag på EU och ett utvidgat EU och kan då Västra Götaland utvidga sig?

När Jan-Åke hade uppdraget att reda ut gränserna, då fanns Halland med i diskussionerna. Inställningen i Halland var vid röstningen med en röst övervikt att inte gå med. Så Halland kommer inte att gå med.

4.Behövs Landstingen i framtiden?

Man kan organisera detta på olika organisationer. Vem skall ta ansvar för sjukvården?
Har man inte Landsting eller som i vårt fall regionen så kan man välja på att staten sköter det eller att man sköter det i form av kommunalförbund. Indirekt sammanslutning av kommuner om det skall skötas offentligt när det gäller infrastruktur.
Vad det häller sjukvården, då får man gå på ett annat system, en försäkringslösning.
Statlig eller på något annat sätt. Då får någon annan ta över landstingens producentansvar för sjukvården. I Norge finns den debatten just nu. Där funderar man på att förstatliga den högspecialiserade sjukvården. Jan-Åke är osäker på om detta skulle passa i Sverige. Visst går det att avskaffa men Jan-Åke tror inte det blir bättre.

5.Kan det ligga i stat och kommun?

Jo, det kan det. Då får staten ta ansvar för all högspecialiserad sjukvård och Sahlgrenska, Borås lasarett m.fl. får bli statliga. När det gäller infrastruktur kan detta också bli statligt, men frågan är återigen om det blir bättre.

6.När du nu arbetar så intensivt och nära dessa frågor. Upplever du aldrig någon gång att det blir frustrerande att jobba ihop med alla politiker. Med tanke på allt bråk, gräl och ombytta inställningar?

Jodå, men vad finns det för alternativ ? Jan-Åke tror på demokratin och då ingår detta.

7.Infrastruktur har berörts ganska lite och Västra Götaland är förfördelat vad det gäller pengar. Vi borde ha fått mycket mer till motorvägar, järnvägar m.m. Lobbar vi för dåligt i Stockholm från Västra Götaland och hur ser framtiden ut ?

Detta är ett av skälen till att Västra Götaland har bildats. Att det har blivit så lite investeringar i Väst Sverige beror delvis på att man har varit oeniga här. Har Skaraborgarna velat en sak så har Älvsborgarna velat en annan och Bohuslänningen en tredje. Man har inte lyckats enas om det som går över gränserna. Nu finns möjligheter att göra en gemensam prioritering. Nu är det upp till framför allt politikerna att ta den här rollen. Idag görs det ett bra arbete.

Avslutning

Alfred Hahn tackar Jan-Åke Björklund för ett mycket intressant och lärorikt föredrag och överlämnar knallen med följande ord:
” Jag skall säga precis som jag tycker att det är. Det tar mer än tjugo år innan jag blir
västgöta-regionär”

Klubbmedlemmar och gäster utdelar uppskattande applåder.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.