Clas Reuterskiöld

VD och koncernchef i Industrivär

Välkommen

Borås Industri- och handelsklubbs ordförande Alfred Hahn hälsar klubbmedlemmar med gäster, inbjudna studenter från Högskolan i Borås, representanter från massmedia och dagens föredragshållare Clas Reuterskiöld välkomna till klubbmötet. Ett minnestal och en tyst minut hålls för att hedra de kamrater som gått bort under 1999.
Mötet öppnas.

Industrivärden – ett placeringsalternativ

Clas Reuterskiöld är VD i Industrivärden – ett av de större bolagen på Stockholms Fondbörs. I vårt område har man varit ägare till bl a PLM i Limmared och Mont Blanc i Dalsjöfors. Industrivärden har i sin börsportfölj stora innehav i Ericsson, Handelsbanken, Sandvik och SCA för att nämna några. Under 1999 såldes hela innehavet i AGA till Linde AG för 3 600 MSEK. Vid utgången av 1998 uppgick marknadsvärdet på portföljen till över 30 MDR.

Föredragshållaren inleder med att berätta historien bakom Industrivärden och hur verksamheten bildades 1944. Handelsbanken hade efter 30-talskrisen fått ta till sig en stor mängd aktier och lagt beslag på panterna eftersom de inte kunde få betalt för sina lån. Banker fick på den tiden inte äga aktier. Så fort man kunde sälja aktierna utan att göra en förlust skulle de avyttras. Det gjorde man genom att lägga de här aktierna i ett bolag som fick namnet Industrivärden. På motsvarande sätt hade Investor bildats av Enskilda Banken 10-15 år tidigare.

Historien upprepar sig. Precis den här tekniken användes på 90-talet då bankerna delade ut fastighetsbolag som t ex Diligentia som en konsekvens av den då rådande fastighetskrisen.

Föredragshållaren deklarerade därefter titeln på sitt föredrag ””Industrivärden – ett placeringsalternativ””.

Aktiesparande har slagit ut alla andra sparformer under de senaste åren. Industrivärden är ett bra alternativ för de som vill aktiespara. Ett investmentbolag är ägare i ett antal företag vilket innebär att aktieägarna får en god riskspridning. Det kan man få i olika typer av fonder också. Men det finns vissa institutionella skillnader mellan Fonder och Investmentbolag. Investmentbolagen är inte passiva utan försöker ta ett ägaransvar och påverka de bolag de är aktieägare i. Det kommer aktieägarna tillgodo. Investmentbolagen har dessutom möjlighet att låna kapital vilket fonder inte har. Genom att Investmentbolagen har en särskild skattelagstiftning ger det också en klar plusfaktor. De är dessutom kostnadseffektiva. De kostar 0.2% och fonderna ca 1,5%. Att ha en kostnadsskillnad på mellan 0,2 och 0.7% låter inte mycket men räknar man med ränta på ränta och att aktieinnehavet är en långsikt placering blir det en bra effekt.

När man gör sina placeringskalkyler är det viktigt att inte bara titta på kursutvecklingen. Granska även totalavkastningen vilket är summan av kursutvecklingen och utdelningen. För Industrivärden är det viktigt att göra den distinktionen. Företagets övergripande målsättning är att ge en bättre utdelningen än genomsnittet.
En jämförelse mellan börssnittet, de tio största fonderna i Sverige och Industrivärden visar att Investmentbolagen överträffar både fonderna och avkastningsindex. Framgångskriteriet är att vara aktiv ägare och på egen hand vara med och påverka värdeutvecklingen. Ett av Industrivärdens verktyg är riskspridning och diversifierad uppföljning. Företaget placerar huvudsakligen i svenska börsbolag men också i ett antal utländska samt några helägda dotterbolag.

Industrivärdens mål

Industrivärdens mål är

1. Ge en högre totalavkastning än genomsnittet på Stockholmsbörsen.

2. Ge en högre direktavkastning än genomsnittet på Stockholmsbörsen. Den högre direktavkastningen är viktigt. T ex för stiftelser som har ett behov av en löpande avkastning och en professionell förvaltning.

3. Jobba med en begränsad skuldsättning.
Den begränsade skuldsättningen gäller två olika aspekter Den ena är om Industrivärden kan låna pengar och placering med bättre utveckling än bankräntan. Den andra sidan är att upplåning alltid kopplad till en finansiell risk. Därför används den här hävstångseffekten enbart till en begränsad del.

Industrivärdens börsvärde är 36 miljarder kronor. Det innebär att företaget är bland de större på Stockholmsbörsen.

1. Ungefär 90% av Industrivärdens aktivitet är att förvalta en börsportfölj med storleken 55 till 60 miljarder kronor.

2. 10 % av det investerade kapitalet (4 miljarder koronor) är tre helägda dotterbolag. Det som ligger närmast Borås geografiskt är Isaberg Rapid i Hestra.
Börsportfölj med tre grupper

Industrivärden har delat upp börsportföljen i tre grupper

1. Kärninnehav. Det avser de placeringar med ett långt investerarperspektiv. Bedömningarna görs på 5 till 7 års sikt. Det innebär att man kan se över en konjunkturcykel. Företagen i den här delen är för närvarande sex stycken. I samtliga har Industrivärden ett aktivt ägande genom att finnas representerade i företagens styrelser. Här ingår

– Ericsson svarar för 45% av börsportföljen vilket är väldigt mycket. Men med tanke på att Ericsson utgör ca 20-30% av det total svenska börsvärdet är det ingen orimlig siffra.
– Sandvik är ett annat exempel. Ett verkstadsföretag med mycket starkt varumärke.
– Handelsbanken – den ledande banken i Norden.
– SCA – Svenska Cellulosa Aktiebolaget.
– Skanska – som internationaliserats under senare år. Är idag bl a ett av de största byggföretagen i USA.
– SSAB – Svenskt Stål Aktiebolag. Idag ett högspecialiserat och mycket lönsamt stålföretag.

2. Medelfristig portfölj. Allt kan inte placeras långsiktigt och det är svårt att hitta företag där Industrivärden kan nå en position där de är det största företaget. I de här företagen har Industrivärden ett högt krav på likviditet och ett begränsat aktieinnehav. Investeringshorisonten är två till tre år. Här ingår bl a

– Skandia är ett exempel på medelfristigt företag. Här upptäckte man tidigt att företagen ger en mycket god avkastning.
– Pfizer – ett amerikanskt läkemdelsföretag. Läkemedelsföretag kommer enligt Industrivärdens bedömning att vara mycket starka framöver. Som underlag har man bland annat den internationella ålderspyramiden som bekräfta detta.

3. Onoterade bolag som är delägda dotterbolag och representerar 10% av det total börsvärdet.

Industrivärdens portfölj har under det gånga året gått 9% bättre än generalindex. Förklaringen är i första hand Ericsson men också att Industrivärden har en mycket stark portfölj i övrigt. Gör man experimentet att ta bort Ericsson ser man att värdet är 14% bättre än generalindex.

Filosofi

Industrivärdens filosofi grundar sig på två A:n. Det Aktiva ägandet och Analysen.

Det aktiva ägandet är oerhört betydelsefullt. Ett företag måste ha en klar och tydlig ägare som tar ett ansvar och står bakom företagen. Det är viktigt att ställa krav på företagsledningen både vad gäller lönsamhet och utveckling. För att det skall fungera gäller det att jobba med både piska och morot.
Strategi och strukturfrågor är också mycket viktiga. Att ett företag koncentrerar sig på sin kärnverksamhet är kanske är det allra viktigaste.
När det gäller SCA har Industrivärden jobbat med att strukturera om företaget från ett skogsföretag till att jobba med att förädla produkter.
I Skanska har det handlat om att fokusera på kärnverksamheten genom att köpa olika byggbolag runt om i världen.
AGA är ett exempel på att Industrivärden tagit sitt ansvar och sålt av sitt innehav. Anledningen är det som hänt på gasmarknaden.

Det är viktigt att följa sina investeringen. Det gör man genom att göra kontinuerliga analyser. Industrivärden har analytiker som jobbar kontinuerligt med verksamhetens olika innehav. Bland annat bedöms marknaden och konkurrenterna. Analytikerna tittar även på investeringsmöjligheterna. Industrivärdens analys och översyn av Kärninnehavet har haft följande resultat

– PLM och AGA har avyttrats. – Nyinvesteringar har gjorts i Handelsbanken, Ericsson och SCA. – Dotterbolagen har dragits ned till tre stycken.

Industrivärdens framgångsrecept kan sammanfattas med
– Aktivt ägande
– Analys
– Lönsam dotterbolagsrörelse
– Kontinuerliga förändringar

Investmentbolagsrabatt

Det största problemet som Investmentbolag I allmänhet konfronteras med är emellertid att de inte uppskattas efter sina förtjänster på börsen. Industrivärden har t ex en värdering vilket innebär att man bara betalar 67% av det fulla substansvärdet. Företagets aktie var värderad till 226 SKR den 1 november . På det ville aktiemarknaden ha 33% rabatt. Ett stort men inte unikt bekymmer. Investmentbolag noteras alltid med en viss rabatt. Anledningen är att när man köper ett paket av olika aktier är det inte säkert att alla aktier värderas till marknadsvärdet. Med tanke på den här rabatten är det viktigt att Industrivärden jobbar aktivt med god utveckling och ser till att man ger presumtiva och befintliga aktieägare en kontinuerlig och god information om verksamheten.

I anslutning till föredraget ställdes följande frågor?

1. Var finns IT-aktierna?

– Vi har några mindre innehav. Frågan är mycket aktuellt. Jag skulle vara oerhört försiktigt om jag skulle köpa IT-aktier till det aktuella kursvärdet. IT-aktierna har en orimlig värdering som inte står I proportion till det resultat som presteras i förhållande till totalvärdet. Kritiken avser dock inte hur de här företagen sköts. Industrivärden har emellertid ett indirekt innehav av IT-aktier via Ericsson.

2. Hur kommer det sig att Investmentsbolagsrabatten är så stor som den är?

– Om man köper aktier i ett Investmentbolag gör man en egen värdering av det underliggande aktieinnehavet. Det är det inte säkert att jag har samma uppfattning som marknaden om en viss aktie. Diskonterade förvaltningskostnader kan vara en annat anledning.

3. Vilka är de största ägarna av Industrivärden?

– En hel del ägande är knutet till Handelbankens fonder. Skandia, AMF och 4:e AP-fonden är också stora aktieägare. 80% ägs av de största aktieägarna.

4. Kommer Industrivärden att göra ett aktieinlösenprogram?

Frågan är komplicerad. Ett riksdagsbeslut som sannolikt kommer att gälla från den 10 mars är att svenska börsnoterade företag skall kunna återköpa sin egna aktier under ett strikt regelverk.
Ett enklare sätt att återbetala kapital från företagen till aktiemarknaden. När de gäller återlösen tycker Industrivärden det är befogat när ett företag har en för stor balansräkning med för mycket kapital.

Avslutning

Alfred Hahn tackar Claes Reuterskiöld för ett mycket intressant och lärorikt föredrag och överlämnar knallen som som gåva. Klubbmedlemmar och gäster utdelar uppskattande applåder.

Referat: Krister Lundgren.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.